หลักสูตร

สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนั้น ทางภาควิชาได้เปิดสอนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยโครงสร้างของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาบังคับ รายวิชาเฉพาะเลือก และรายวิชาเลือกเสรี ในปีแรกนักศึกษาจะได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไป อาทิเช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และสังคมเป็นต้น ร่วมกับนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เริ่มเรียนรายวิชาบังคับทางวิศวกรรมเบื้องต้น ส่วนในชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา เพื่อนักศึกษาสามารถที่จะปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธาให้พอเพียงต่อการเลือกศึกษาต่อในกลุ่มวิชาหลักทางวิศวกรรมโยธา ส่วนในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา ส่วนในปีสุดท้ายนักศึกษาจะต้องทำโครงงานวิศวกรรมโดยเลือกหัวข้อตามความสนใจของนักศึกษา ผ่านกระบวนการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด

ในขณะหลักสูตรระดับปริญญาโทนั้น ทางภาควิชาได้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ โดยทั้งสองหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษและนักศึกษาต้องเลือกทำโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทางภาควิชาได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาให้มีความแตกต่างโดดเด่นจากหลักสูตรอื่นทั่วไป คือเน้นสร้างผู้เชี่ยวชาญในงานวิเคราะห์ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้าง ซึ่งเป็นส่วนที่ตลาดกำลังมีความต้องการ ในขณะที่หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีทักษะในการแก้ปัญหาในสภาพสิ่งแวดล้อมจริงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ

นอกจากนี้ในระหว่างการศึกษา นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีโอกาสได้รับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงานหรือตามสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในงานและการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น และสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดียิ่งขึ้น

 

รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตมีดังต่อไปนี้

 
 

  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม...
รายละเอียดโครงสร้างของหลักสูตร

 

   

  

หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมโยธา
เนื้อหาของหลักสูตรเน้นทางด้านการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าสู่หน้า Website ของหลักสูตร

 

   

  

หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ
หลักสูตรมุ่งเน้นการนำไปใช้ในสิ่งแวดล้อมจริง


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม...
เข้าสู่ Website ของหลักสูตร


 
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2010 เวลา 02:10 น.