งานวิจัย

structure  สาขาวิเคราะห์โครงสร้าง วัสดุก่อสร้าง การตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา
 

โครงงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

Factors Affecting the Corrosion of Steel in Reinforced Concrete Structures in Bangkok Metropolitan Areas.
  (Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

Evaluation of Strutural Strength in Fiber-Reinforced Cement Composite Structural Member.   
 
(Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

Properties of grout mortar conforming to BS EN 447 - Freyssinet (Thailand) Co.,Ltd.  
 
(Dr. Thatchavee Leelawat, Principal Investigator)

Development of Health Monitoring System for Civil Infrastructures Using Sensoring Network Technology
  (Before and After Natural Causes).
(Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

Applications of Wavelet Transformation in the Nondestructive Test of Cement-Based Materials. (Dr. Wonsiri 
  Punurai, Principal Investigator)

Risk Monitoring for Buildings and Civil Engineering Structures Using Wireless Sensor Network. (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator) 

Identification of Dynamic Properties of Engineering Structures from Vibration Measurement. (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator) 


Dynamic and Shrinkage Crack Properies of Short Cut Fiber Reinforces Concrete.-Teo Hong Silom Co., Ltd and Utility Design Consultants Co., Ltd. (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

Use of CFRP Strips and Fabrics in Hot and Humid Enviroment. (NJIT Collabrative Research Project, Professor C.T.
  Thomas Hsu).
(Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)


ตัวอย่างโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 

Shrinkage and thermal expansion of fiber cement - CONWOOD Co.,Ltd. (Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

Pull-out and Direct Shear Strength of Construction Adhesive - Henkel. (Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

The Use of Fiber Reinforced Cement Composites as Impervious Layer on Concrete Slab. 
 
(Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

Mechanical Use of Fiber Reinforced Cement Composites as Impervious Layer on Concrete Slab. 
 
(Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)

Variation in Mechanical Properties of Foamed Concrete. (Dr. Praveen Chompreda, Principal Investigator)


• Strength Development, Chloride Resistance, and Permeability of Micro Silica Concrete.- Elkem Materials
 
(Dr. Thatchavee Leelawat, Principal Investigator)


Testing Energy Efficiency of Pumping System through Pump Refurbishment and Epoxy Coating.-Henkel (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

Full Scale Load Testing BPEX Project, Maptaphut Rayong.-Daewoo Tech (Thailand)-Henkel (Dr. Wonsiri Punurai,
  Principal Investigator)


Durability Assessment of Microsilica Concrete.-Elkem Materials (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

The Development of Health Monitoring System for Civil Structures Using Sensoring Network Technology. 
 
(Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

Potential Use of Sugar-Ash in Concrete Block. (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)

Development of Bentonite-Polymer Slurry Shields for Wet Process Bored Pile. (Dr. Wonsiri Punurai,
  Principal Investigator)


Tensioned Fabric Structures Design. (Dr. Wonsiri Punurai, Principal Investigator)  


  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ


 
โครงงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

Occurrence of Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs) Residues in Some Municipal Wastewater
  Treatment Plants’ Effluents in Bangkok Region.
(Dr. Ranjna Jindal, Principal Investigator)

Presence of PFOS and PFOA and their Relationship to Pollutants in Surface Water: A Case Study of Downstream
  Chao Phraya River.
(Dr. Suwanna Boontanon, Principal Investigator)

Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) Removal by Membrane Bioreactor (MBR). (Dr. Suwanna Boontanon,
  Principal Investigator)

Contamination of PerfluorooctaneSulfonate (PFOS) and Perfluorooctanoic Acid (PFOA) in Food Packaging.
  (Dr. Suwanna Boontanon, Principal Investigator)

Sanitation Classification and Alternatives Evaluation for Asian Cities, (SaniCon-Asia). (Dr. Suwanna Boontanon,
  Principal Investigator)

Real Time Flood Forecasting and Warning System for the Upper Ping and Yom River Basins. (Dr. Krisanat Surakit, Co-Investigator)

Sedimentation Management and Decision Support System for Water Resources Management in Bung Boraphet.
  (Dr. Kritsanat Surakit, Principal Investigator)

Optimal Hedging Policies for Hydropower Generation of Ubolratana Dam. (Dr. Areeya Rittima, Principal   
  Investigator) 

 ตัวอย่างโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

Cooperative Research with Kyoto University for Establishing PFOS and PFOA Measurement Technique for Industrial Wastewater. (Dr. Suwanna Boontanon, Principal Investigator)

Surveying and Improving Wetlands, Water Resources, and Natural Channels Inventory Project.
  (Dr. Bunlur Emarichi, Principal Investigator)

Development of Dynamic Rule Curve for Mae Klong River Basin. (Dr. Areeya Rittima, Principal Investigator)

  สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
 

โครงงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

Social Efficiency Measurement and Comparison of Airlines and Railway Companies in Japan’s Domestic Intercity
  Travel Market. (a part of the larger international collaborative research series entitled “Climate Change and Intercity Transport Strategy for Japan").
(Dr. Somchai Pathomsiri, Co-Investigator)

A Study of Transportation Logistics for Cane and the Determination of the Optimal Service Area for Sugar Cane
  Factories: An Application of Mathematical Modeling and Geographic Information Systems.
(Dr. Somchai
  Pathomsiri, Principal Investigator)

Mapping Transportation Routes of Outbound Logistics for Sugar Cane Products: An Analysis and Comparison
  between Actual and Good Practices by Using Mathematical Models and Geographic Information Systems.

  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Development of a Mathematical Model for Routing and Scheduling Police Patrol Service. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Railways and Highway Speed Train Development Master Plan Study. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal
  Investigator)

Development of Mathematical Models for Scheduling Maintenance Requests of Power Plants. (Dr. Somchai
  Pathomsiri, Principal Investigator)

Investigating Potential of Nakornpathom as a Logistics Hub. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Development of Econometric Models for Explaining Airfare Pricing in the Presence of Low Cost Carrier Services.
  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

The Application of Geographic Information Systems Technology for Making the Crime Mapping and Criminal Clock.
  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Assessment of the Productive Efficiency with the Joint Consideration of both Desirable and Undesirable Outputs.
  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

 ตัวอย่างโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์

Application of Geographic Information Systems (GIS) in Designing University Shuttle Bus Routes: A Case Study for Mahidol University. (Dr. Somchai Pathomsiri, Co-Investigator)

The Development of a Decision Support System for Aircraft Fleet Management at the Thai Police Aviation Division, Royal Thai Police. (Dr. Somchai Pathomsiri, Co-Investigator)

Productivity of Thai Airports. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Right-of-Way Plat Geographic Information Database Management Systems (GIS-P) Applications. (Dr. Somchai
  Pathomsiri, GIS Engineer and System Developer)

Assessment of Productive Efficiency of Airports. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Dynamic Dispatching and Routing of Emergency Response Services. (Dr. Somchai Pathomsiri, System Analyst
  and Co-Investigator)

Airport Choice Models for Baltimore-Washington Multi-Airport Region. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal
  Investigator)

Vehicle-Mile Traveled in Multi-Vehicle Households. (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

On-site Consulting Services. (Dr. Somchai Pathomsiri, GIS Engineer and System Analyst)

Effectiveness of Environmental and Users’ Cost Information on Attitude and Behavior of Private Car Users.
  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Effectiveness of Environmental and Users’ Cost Information on Attitude and Behavior of Energy Consumption in
  Households.
(Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

Model Development for Prediction of Aggregate Air Passenger Traffic Demand in Thailand.
  (Dr. Somchai Pathomsiri, Principal Investigator)

 


  สาขาเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศ
 

  
โครงงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 

The Fiber Network Application for The Totally Education System. (Dr. Wutjanun Muttitanon)
 

ตัวอย่างโครงงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ 

Master Plan of National Crisis Management Centeractors. (Dr. Wutjanun Muttitanon) 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:25 น.