"ขอขอบคุณผู้สนับสนุนและ ผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการรวมพลคนทำสื่อ
ครั้งที่ 5 ทุกท่าน"

พบกันใหม่ รวมพลคนทำสื่อ 6.0 ปี 2556

พบกันใหม่ รวมพลคนทำสื่อ 6.0 ปี 2556


รู้ลึก เลือกเป็น เห็นคำตอบ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT

รู้ลึก เลือกเป็น เห็นคำตอบ โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT

งานแถลงข่าว

งานแถลงข่าว

MU Media Knights

Banner MU Media Knights5

สารจากประธาน

รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม

รูปภาพรองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม

เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ที่ผมเองมีโอกาสได้เขียนสารถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน การจัดสัมมนารวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 นี้ เราใช้แนวคิด EDUCATIONAL MEDIA LITERACY : Knowing Deep, Choosing Better, Going Great คงปฏิเสธไม่ได้ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำทางการศึกษา การรู้เท่าทันสื่อคือสิ่งที่ต้องปลูกฝังกับนักศึกษา ผู้มารับบริการ ทั้งนี้ความสามารถในการเข้าถึงการวิเคราะห์ วิพากษ์ การประเมินคุณค่า และการตอบสนองสื่อ จำเป็นต้องติดตั้งสมมุติฐานของการรับข่าวไว้ก่อน โดยอาศัยฐานคิดของคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล แต่จะใช้ปัญญาในการคิดเชิงวิเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวล่าสุด

เตรียมพร้อมสำหรับการตัดสิน e-Learning

การตัดสิน e-Learning

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดสื่อฯ งาน สัมมนาวิชาการ "รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 5" ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับต้นๆของประเทศ ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การประกวดสื่อ e-Learning ในด้านวัตถุประสงค์และเนื้อหา คำแนะนำและขั้นตอนการใช้สื่อ การออกแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและเข้มข้น รับรองว่าสื่อที่ได้รับรางวัลพร้อมและเปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างแน่นอน สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ยังมีเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2555 นี้เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม


 

 

Video Gallery
Photo Gallery
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ทีมขุนพลพบ Canon
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการรวมพลคนทำสื่อครั้งที่ 5 เป็นตัวแทนเข้าพบ คุณวรพรรณ สนธิชัย หนึ่งในทึมงานของบริษัทแคนนอน ประเทศไทย จำกัด เพื่อเชิญเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาดังกล่าว
ทั้งนี้ทีมงานทราบว่าทางบริษัทแคนนอน ประเทศไทยจำกัด ให้ความสนใจการสัมมนาเป็นอย่างมากซึ่งทางบริษัทเอง
พร้อมที่จะนำความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และสื่อการศึกษามานำเสนอในงานอย่างแน่นอน

ทีมขุนพลพบวิชัยเทรดดิ้ง
29 พฤษภาคม 2555 ผู้แทนของคณะกรรมการรวมพลคนทำสื่อได้เข้าพบ
คุณทวีศักดิ์ ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวิชัยเทรดดิ้ง (1993) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในด้านเทคโนโลยีระบบเสียง ภาพและแสงสว่าง เป็นผู้ชำนาญในการออกแบบโสตทัศนูปกรณ์

ทีมขุนพลพบ Panasonic
29 พฤษภาคม 2555
ช่วงบ่ายได้เข้าหารือกับคุณศุภชัย จรรยาสวัสดิ์และคุณธีทัต ไพบูลย์ ทีมผู้บริหารของบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด การเข้าพบดังกล่าว ทีมงานยังได้แนวคิดเรื่องเทคโนโลยี HD ของไทยในอนาคต พร้อมทั้งคำแนะนำกูรูคนสำคัญๆของเมืองไทย ทั้งสองบริษัทล้วนมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และสื่อการศึกษา ที่มีความพร้อมที่จะนำเสนอเพื่อให้ความรู้ และชมพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าว ในงานสัมมนาในครั้งนี้อย่างแน่นอน