การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวศุภรดา เทพมณีย์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวศุภรดา เทพมณีย์ เลขประจำตัว 6038541 EGLS/M

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง R231 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในหัวข้อ THE PUBLIC TRANSPORTATION FARE STRUCTURE IMPROVEMENT AT KO CHANG IN TRAT PROVINCE, THAILAND: การปรับปรุงโครงสร้างค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ เกาะช้าง จ.ตราด

คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ ดร. ตันติกร พิชญ์พิบุล     ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
อาจารย์ ดร. ศิรดล ศิริธร     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย     กรรมการ 

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: wassamon.cha@mahidol.edu

Copyright ©2021 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin