การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ์

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ์ เลขประจำตัว 6038514 EGLS/M

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้อง R231 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหัวข้อ AN ANALYSIS OF MODE CHOICE MODEL FOR KO CHANG ACCESS: การวิเคราะห์แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าสู่เกาะช้าง

คณะกรรมการสอบ
อาจารย์ ดร. ตันติกร พิชญ์พิบุล     ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
อาจารย์ ดร. ศิรดล ศิริธร     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย     กรรมการ 

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2022 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin