การสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวรภัสสรณ์ สุระทศ

การสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว รภัสสรณ์ สุระทศ เลขประจำตัว 6038532 EGLS/M

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 สถานที่สอบ ห้อง R230 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ในหัวข้อ HYBRID FUZZY AHP AND FUZZY TOPSIS APPROACH TO SUPPORT 3PLS SELECTION FOR A FREIGHT FORWARDING COMPANY: กระบวนการผสมระหว่าง Fuzzy AHP และ Fuzzy TOPSIS เพื่อสนับสนุนการเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

คณะกรรมการสอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทิ สุทธิการนฤนัย     ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
อาจารย์ ดร. รวินกานต์ ศรีนนท์     อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
รองศาสตราจารย์ ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย     กรรมการ 

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2022 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin