2021

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการบริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ
1/2021

โครงการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนของทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา

อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
     

2020

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการบริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ
1/2020

โครงการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงศึกษาการจัดทำมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณระยะที่ 1
(โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย)

อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
2/2020 โครงการการประเมินผลการพัฒนาทางหลวงเพื่อการวางแผนบูรณาการระบบคมนาคมขนส่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ กรุงเทพมหานคร ระหว่างกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
3/2020 Human Resources for Supply Chain Management Theory of Change Rapid Diagnostic and Training Needs Analysis in Thailand and Vietnam (USD21450) อาจารย์ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์

2019

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการบริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ 
1/2019 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
2/2019  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทักษะการวิเคราะห์และประมาณการจำนวนผู้โดยสาร อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
3/2019 โครงการอบรมแนวทางการวิเคราะห์ผลประโยชน์ทางอ้อมจากการพัฒนาทางหลวง อาจารย์ ดร.นทชัย วงษ์ชวลิตกุล
3/2019  โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทางยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2562)  อาจารย์ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์

2018

ปีงบประมาณ  รายชื่อโครงการบริการวิชาการ  หัวหน้าโครงการ 
1/2018 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
2/2018  โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช 
3/2018  โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร 

Cluster of Logistics and Rail Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University 
25/25 Phuttamonthon 4 Rd., Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 
Tel : (+66)2-889-2138 ext. 6619  e-mail: potjanee.sen@mahidol.edu

Copyright ©2024 Faculty of Engineering, Mahidol University. All Rights Reserved.

facebook_page_plugin
facebook_page_plugin