HealthCare Logistics

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  (หลักสูตรภาคพิเศษ)
ภาษาอังกฤษ      :  MASTER OF ENGINEERING  PROGRAM  IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN  (SPECIAL PROGRAM)

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร : หลักสูตรนี้เป็นพหุวิทยาการซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะในการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว  มหาบัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้
(๑)  มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(๒)   มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และ  โซ่อุปทาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๓)   วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัย สร้างงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัย และสามารถใช้กระบวนการวิจัยผลิตงานวิชาการอื่นๆ ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(๔)    มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๕)    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม

หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร : จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข ดังนี้

  แผน ก แบบ ก ๒ แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ ๑๕  หน่วยกิต ๑๕  หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙    หน่วยกิต ๑๕  หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ ๑๒  หน่วยกิต
สารนิพนธ์ ๖    หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  ๓๖  หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร            
(๑)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะพิจารณาให้นักศึกษาลงทะเบียนศึกษารายวิชาในหมวดวิชาปรับพื้นฐานตามความรู้พื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนและนักศึกษาต้องผ่านการประเมินผลด้วยสัญลักษณ์ S (SATISFACTORY) ในรายวิชา ต่อไปนี้

    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วศอก ๕๗๐ ความน่าจะเป็นและสถิติ ๓ (๓-๐-๖)
EGIE 570 Probability and Statistics  

(๒)  หมวดวิชาบังคับ ๑๕ หน่วยกิต

วศลซ ๕๐๐ หลักการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 500 Principle Logistics and Supply Chain Engineering Management  
วศลซ ๕๐๑ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและการประยุกต์ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 501 Research Methodology and Application  
วศลซ ๕๐๒ โครงข่ายการขนส่งและการกระจายสินค้า ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 502 Transportation and Distribution Network  
วศลซ ๕๐๓ การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 503 Inventory and Warehouse Management  
วศลซ ๕๐๔ สัมมนาประเด็นโลจิสติกส์สมัยใหม่และโซ่อุปทาน ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 504 Seminar in Modern Logistics and Supply Chain Topics  

(๓) หมวดวิชาเลือก  แผน ก แบบ ก๒  ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต , แผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเลือกจากกลุ่มเดียวกันหรือข้ามกลุ่มได้

กลุ่มวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ

วศลซ ๕๐๕ การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 505 STRATEGIC MANAGEMENT IN HEALTHCARE BUSINESS  
วศลซ ๕๐๖ การจัดการสารสนเทศทางโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 506 INFORMATION MANAGEMENT IN HEALTHCARE SUPPLY CHAIN  
วศลซ ๕๐๗ การวิจัยปฏิบัติการทางโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 507 OPERATIONS RESEARCH      IN HEALTHCARE SUPPLY CHAIN  
วศลซ ๕๐๘ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 508 HOSPITAL SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT  
วศลซ ๕๐๙  โลจิสติกส์การดูแลสุขภาพแบบลีนและการปรับปรุงผลิตภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 509 LEAN HEALTHCARE LOGISTICS AND PRODUCTIVITY IMPROVEMENT  
วศลซ ๕๑๐ การจัดการคุณภาพโดยรวมทางโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGLS 510 TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN HEALTHCARE SUPPLY CHAIN  
วศรร ๕๑๑ หัวข้อพิเศษทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพ ๓ (๓-๐-๖)
EGRS 511 SPECIAL TOPICS IN HEALTHCARE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN  
วศรร ๕๑๒ สัมมนาทางโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพระดับโลก ๓ (๓-๐-๖)
EGRS 512 SEMINAR IN GLOBAL HEALTHCARE SUPPLY CHAIN  

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

วศชพ ๕๖๐ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ๓ (๓-๐-๖)
EGBE 560 MEDICAL ROBOTICS  

วิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต

วศลซ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐)
EGLS 698 THESIS  

 สารนิพนธ์   ๖   หน่วยกิต

วศลซ ๖๙๗ สารนิพนธ์ ๖ (๐-๑๘-๐)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • บุคลากรระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารในองค์กรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในกิจการบริการสุขภาพ การผลิตสินค้าและบริการในแผนกที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น ขนส่ง คลังสินค้า จัดซื้อ วางแผนและควบคุมการผลิต การผลิต การบริการ
  • ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • วิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • นักวิจัยในสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน