กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม Kick Off Run Cluster Logistics
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยานเรศวร วันที่ 26 มกราคม 2561
การประชุมช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ข้อมูลความเป็นมาของ RUN Office โดย ผู้อำนวยการ RUN Office ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยานเรศวร และ RUN logistics cluster โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ โดยมี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.พิษณุโลก (คุณณฐกร โซ่นจินดามณี) พร้อมด้วย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี (คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์) และคณะ เข้าร่วมประชุมและเสนอแนวคิดโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาควิชาการเช่น โครงการเกษตรอุตสาหกรรม (e.g., การวิจัยและพัฒนาระบบ logistics ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง กล้วย ขิง กระเจี้ยบ) และความต้องการนักวิจัยจากภาควิชาการเข้าร่วมคณะทำงานขับเคลื่อน West-East Corridor การประชุมช่วงบ่ายเป็นการหารือกำหนดแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างภาคีของ RUN logistics cluster

การประชุม Kick Off Run Cluster Logistics วันที่ 26 มกราคม 2561