Elective Courses (หมวดวิชาเลือก)

 

วศรร   ๕๑๑   สถิติประยุกต์และการจำลองสถานการณ์สำหรับการวางแผนระบบราง
EGRS   511    Applied Statistics and Simulation for Railway System Planning            

การประยุกต์สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง ลักษณะการกระจายตัวข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงสถิติ วิธีการสร้างแบบจำลอง การปรับเทียบแบบจำลองและการตรวจสอบกับสถานการณ์จริงในการดำเนินงานระบบราง การกำหนดและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อนำไปออกแบบและปรับปรุงจัดการการเดินรถ และการดำเนินงานในสถานี

Statistical application for data analysis; sampling techniques; statistical data distributions; statistical data analysis; model construction, model calibration and validation  for railway operation; determination and analysis of performance indicators for design and improvement of railway and station operations

 

วศรร   ๕๑๒   การวางแผนและจัดตารางการเดินรถ   
EGRS   512    Railway Planning and Timetabling            

หลักการเดินรถ การจำลองโครงสร้างพื้นฐาน การประมาณเวลาเดินรถ การเดินรถ`แบบประหยัดพลังงาน แถวคอย การวิเคราะห์เสถียรภาพของตารางเดินรถ แบบจำลองการเพิ่มประสิทธิภาพของตารางเดินรถ การวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับความล่าช้าและการเคลื่อนที่ การพยากรณ์ความล่าช้าและการปรับตารางเดินรถ การประเมินประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงานระบบราง

Timetable design principles, infrastructure modeling, running time estimation, energy-efficient railway operation; Queueing; timetable stability analysis, optimization models for railway timetabling; railway timetabling and optimization; statistical analysis for train delay and movements; train delay prediction and rescheduling; performance evaluation and economic assessment in railways

 

วศรร   ๕๑๓   เศรษฐศาสตร์การขนส่งทางราง
EGRS   513   Railway Transport Economics            

อรรถประโยชน์ของการเคลื่อนที่และการขนส่ง ความต้องการขนส่ง ต้นทุนโดยตรง และต้นทุนภายนอกของการขนส่ง กลยุทธการตั้งราคาค่าโดยสารและขนส่ง การควบคุมต้นทุนภายนอกของการขนส่ง เกณฑ์การลงทุน การวางแผนและการพยากรณ์ปริมาณการขนส่ง การขนส่งระบบรางและการพัฒนาเศรษฐกิจ ข้อบังคับของการขนส่งระบบราง

Movements and transport utilities, transport demand, direct and external costs of transport, pricing strategies for passenger and freight transport services, containing the external costs of transport; investment criteria; transport planning and forecasting, railway transport and development, regulation of railway transport

 

วศรร   ๕๑๔   การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ
EGRS   514   Public Transport System Planning            

ลักษณะและแนวคิดการวางแผนระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ชานเมือง และระหว่างเมือง การจัดตารางบริการและการเดินรถความจุ ความเร็ว การบริการเร่งด่วนและการบริการพิเศษ การสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ เส้นทางและโครงข่าย การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะและการเลือกรูปแบบการบริการ ตำแหน่งของสถานีระบบราง องค์กรระบบขนส่งสาธารณะ การดำเนินงาน เศรษฐศาสตร์และการตลาด ค่าโดยสารและรายได้ การสนับสนุนทางการเงิน ความเป็นเจ้าของ การกำกับดูแล และการจัดองค์กร

The nature and concepts of intercity, regiaonal and intercity public transportation; transit operation and service scheduling; capacity, speed, accelerated and special operation; modeling and optimization in transit system analysis; lines and networks; transit system planning and mode selection; rail transit station locations; transit agency, operation, economic and marketing; Transit fare and revenue; transit financing, ownership, regulation and organization

 

วศรร   ๕๑๕   การวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการเดินทาง
EGRS   515   Travel Behavior and Demand Analysis          

การวิเคราะห์ปัญหาด้านการวางแผนระบบขนส่งขั้นสูงด้วยเทคนิคการทำแบบจำลอง วิเคราะห์บทบาทของทฤษฎี ข้อมูล รูปแบบของแบบจำลองการขนส่งสี่ขั้นตอน การเก็บข้อมูล การทำแบบสอบถาม การปรับเทียบ ปรับแก้ และนำไปพยากรณ์ความต้องการเดินทาง การศึกษาความสามารถในการบริการของระบบขนส่ง

Advanced transportation system planning analysis by modeling; analysis of theory, data, and form of the four-step transportation models; data collection and questionnaire; model calibration, validation and application; analysis of transportation supply capacity

 

วศรร    ๕๑๖   การขนส่งและโลจิสติกส์ของสินค้าทางราง
EGRS    516    Freight Rail Transport and Logistics          

แบบแผนและองค์ประกอบของระบบการขนส่งสินค้าทางราง ประเภทของรูปแบบผลผลิต ลักษณะ น้ำหนักบรรทุก และความจุของโครงข่าย พารามิเตอร์และมาตรฐานของmanagement; measuring success of sustainable transportation planning

 

วศรร    ๕๑๘   วัสดุและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมราง
EGRS    518    Materials and Fabrication Processes in Rail Industry        

พื้นฐานของโลหะวิทยากายภาพ สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบ โลหะทั่วไปในระบบราง การประเมินโครงสร้างจุลภาคสำหรับชิ้นส่วนราง มาตรฐานของราง กระบวนการประกอบ มาตรฐานงานก่อสร้างระบบราง การเชื่อมต่อและวิธีสำเร็จรูปร่างรอยต่อ การประกอบตู้โดยสาร การตรวจสอบ และประเมินงานโลหะ

Basic of physical metallurgy; Mechanical properties and testing methods, Commons metal in rain system, Microstructure evaluation for rail parts, Rail standard, Fabrication processes, Construction standards for rail project, Joining and profiling of rail, Bogie fabrication, Inspection and evaluation for metal fabrication

 

วศรร   ๕๑๙   การตรวจสอบและประเมินผลการบำรุงรักษางานโลหะในอุตสาหกรรมระบบราง
EGRS   519    Inspection and Evaluation for Maintenance of Metal Works in Rail Industry       

หลักการของการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย วิธีการประเมินสภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง วิธีการตรวจสอบบนพื้นผิว การแปลผลของรอยบกพร่องในชิ้นส่วนราง

Principle of nondestructive inspection (NDI); Ultrasonic Evaluation Method; Surface Inspection Method; Defects interpretation of rail parts

 

วศรร    ๕๒๑   วิศวกรรมทางรถไฟ
EGRS    521    Railway Track Engineering           

การออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟรูปแบบต่างๆ องค์ประกอบของรถไฟในแผนผัง  ผังพื้นที่สนาม การออกแบบแนวเส้นทางในระบบพิกัดฉาก การออกแบบโค้งแนวดิ่ง  การออกแบบโค้งแนวราบ โค้งเปลี่ยนรัศมี การยกโค้งของทางรถไฟ ประแจและรัศมีโค้ง ประแจบันไดเดี่ยว การออกแบบทางหลีก การออกแบบสถานีและการไหลเวียนของผู้โดยสาร

Fundamentals of Topographic Survey; design and construction of different railway systems; main layout elements of railroad; site plan; track alignment design in rectangular coordinate system; vertical curve design; horizontal curve design; transition curve; railway track cant; turnout and radius; crossover; siding design; station design and passenger flow

 

วศรร    ๕๒๒   การออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ
EGRS    522    Design and Construction of Railway Infrastructure           

ขนาดของรางรถไฟ องค์ประกอบทางโครงสร้างของรางรถไฟและการรับน้ำหนัก  โครงสร้างบนดิน โครงสร้างใต้ดิน  สถานี อุโมงค์  สะพาน  ทางข้าม  ทางลอด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง  การปรับปรุงดินฐานรากรางรถไฟ  ประเด็นด้านการระบายน้ำของรางรถไฟ เครื่องจักรและวิธีการก่อสร้างและการบำรุงรักษาทางรถไฟ เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานรถไฟ

Rail profile; track structural components and rail loading, superstructure; substructure; station; tunnels; bridges; overpass; underpass; and the associated facilities; improvement of track foundation soil; issues on track drainage; machines and methods for construction and maintenance of railway tracks; railway design and construction technologies

 

วศรร    ๕๓๑    ระบบอินเทอร์เฟซไฟฟ้าและความน่าเชื่อถือของระบบ
EGRS    531     Interfacing Electrification and System Reliability

การลงกราวด์สำหรับรถไฟ AC และ DC อินเทอร์เฟซของรถไฟ AC และ DC การป้องกันฟ้าผ่า การควบคุมการกัดกร่อนเนื่องจากกระแสพลัดในระบบรถไฟ DC ความเข้ากันได้ของระบบไฟฟ้า การประยุกต์รถไฟและมาตรฐานสากล ความเสี่ยงทางด้านพาณิชย์ การเดินรถและความปลอดภัย ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการออกแบบการอินเทอร์เฟซ การจัดการระบบไฟฟ้า ระบบการจัดการความปลอดภัย การออกแบบอินเทอร์เฟซสำหรับข้อมูลจำเพาะ แผนการจัดการการบูรณาการ แผนการจัดการการลงกราวด์ แผนการจัดการความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า แผนการจัดการกระแสพลัด

Earthing of AC and DC railways; AC/DC railway interfaces; Lightning protection; Stray current corrosion control (DC railways); Compatibility of electrical systems; Application of railway and international standards; Risk (commercial, operational, and safety); Design interface specifications; Management of electrical systems; Safety Management System; Integration Management Plan; Earthing Management Plan;  Electromagnetic Compatibility Management Plan; DC Stray Current Management Plan

 

วศรร     ๕๓๒    อาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ
EGRS     532    Railway Signaling and Control    

ความรู้เบื้องต้นของระบบการขนส่ง ภาพรวมของระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมสำหรับรถไฟ  ระบบป้องกันการเดินรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใช้กับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมือง กับรถไฟทางไกล รถสินค้าและ หรือรถไฟความเร็วสูง จุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบบังคับสัมพันธ์ ระบบการควบคุมรถไฟ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบอาณัติสัญญาณสำหรับระบบรถไฟ การวางแผนการออกแบบและการเลือกเทคโนโลยีระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับระบบรถไฟแบบต่างๆ                      

Introduction to transportation system. Overview of signalling and control for railways; Train protection system; Train Detection System. Standards related to the signalling and train control; Signalling for metro, mainline, freight and/or high speed line; Turnout/Crossovers/Scissor; Point machine; Signals; Interlocking principle;  Train supervision system, human factor, signalling on-board and wayside; Signalling schematic diagram/ signalling configuration layout; Design planning and appropriate signalling technology for different types of the railways

 

วศรร     ๕๓๓    ระบบไฟฟ้าและการลากจูงรถไฟ
EGRS     533    Railway Traction Systems            

ความรู้เบื้องต้นของโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ  ภาพรวมของระบบไฟฟ้าลากจูงรถไฟ ฟิสิกส์พื้นฐานของการลากจูง มอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ ระบบการขับเคลื่อนควบคุมความเร็วมอเตอร์กระแสไฟตรงและมอเตอร์กระแสไฟสลับ วงจรขับแปลงกำลังไฟฟ้า การมอดูเลทด้วยความกว้างของพัลส์ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกด้วยไดนามิกส์และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใช้พลังงานจากแรงแม่เหล็กในการเคลื่อนที่ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า

Introduction of infrastructure railway electrification; Overview of railway traction system; basic physics of traction; DC and AC motors; speed control drive system of DC and AC motors; power converters; pulse-width modulation (PWM); mechanical braking system; dynamic and regenerative braking system; maglev technology; electromagnetic interference (EMI).

 

วศรร     ๕๓๔    ระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับจ่ายรถไฟ
EGRS     534    Railway Electricfication

ความรู้เบื้องต้นของระบบขนส่ง ภาพรวมของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับรถไฟ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสไฟตรงสำหรับลากจูงรถไฟ ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสไฟสลับสำหรับลากจูงรถไฟ การตั้งค่ารีเลย์ ป้องกันและการจัดลำดับความสัมพันธ์การป้องกัน การต่อลงดินและการเชื่อม การจำลองคอมพิวเตอร์ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับลากจูงรถไฟ คุณภาพกำลังไฟฟ้า ระบบควบคุมประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล ระบบกําลังไฟฟ้า เสริมและการซ่อมบำรุง

Overview of power supply systems for railways; DC traction power supply system; concepts and designs; AC traction power supply system; Protection relay setting and coordination; Earthling and bonding; Computer modeling of traction power supply system; Power quality; Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA); Auxiliary power supply system and maintenance

 

วศรร     ๕๔๑   วิศวกรรมล้อเลื่อน
EGRS     541    Rolling Stock Engineering             

พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ ส่วนประกอบของล้อเลื่อนขบวนรถไฟ หลักพลศาสตร์ของตัวรถ พื้นฐานการวิเคราะห์เสถียรภาพ ระบบรองรับการถ่ายน้ำหนักแบบต่างๆ กำลังการขับเคลื่อนขบวนรถสินค้าและรถโดยสาร ระบบเบรก พื้นฐานของรูปแบบตู้โดยสารและแนวคิดการออกแบบเบื้องต้น และแนวคิดการบำรุงรักษารถไฟเบื้องต้น

Engineering fundamental of rolling stocks; rolling stock components; vehicle dynamic; fundamental of stability analysis; load transfer systems; passenger and freight train traction power; braking system; fundamental and conceptual design of passenger coach; preliminary railway maintenance concept

 

วศรร     ๕๔๒    พลศาสตร์ขั้นสูง
EGRS     542    Advanced Dynamic         

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการสร้างแบบจำลองทางพลศาสตร์ของระบบอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็งในการเคลื่อนที่สามมิติ จลนศาสตร์ของอนุภาค จลนศาสตร์สัมพัทธ์ จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง จลนศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งด้วยวิธีการนิวตันออยเลอร์ กลศาสตร์เชิงวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้และแนวคิดขั้นสูงสำหรับการตรวจจับเส้นทางของระบบ นำทางของระบบราง

Motion analysis and dynamics modeling of systems of particles and rigid bodies in three-dimensional motion, kinematics of particle motion, relative motion, kinematics of rigid bodies, Newton-Euler kinetics of a rigid body, analytical mechanics, and applications and advanced concepts for trajectory tracking of railway navigation system

 

วศรร     ๕๔๓    การควบคุมเชิงเส้น
EGRS     543    Linear Control   

เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น สำหรับการประยุกต์ใช้กับการควบคุมการเคลื่อนที่ของระบบราง โดยเน้นการจำลองระบบโดยใช้ปริภูมิสถานะ ผลเฉลยของสมการสถานะ เสถียรภาพ ความสามารถควบคุมได้  ความสามารถสังเกตได้ ทฤษฎีสภาพเป็นจริงของระบบ การย้อนกลับสถานะ ตัวสังเกตสถานะ และการแนะนำการควบคุมเชิงเส้นอันดับสองที่เหมาะสมสูงสุด

Basic tools of linear system theory for controlling motions of railway application with a major emphasis on state space representations of systems, solutions to state equations, stability, controllability, observability, realization theory, state feedback, state estimation, and introduction to linear-quadratic optimal control

 

วศรร   ๕๕๑    ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราง
EGRS   551    Computer System Security for Rail System   

ความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบและการพัฒนาระบบเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะครอบคลุมในเรื่องโมเดลของภัยคุกคาม การโจมตีด้วยวิธีการต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคนิคต่างๆเพื่อใช้สำหรับการป้องกันการโจมตีระบบและให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของความมั่นคงปลอดภัย โดยอาศัยความรู้ต่างๆจากงานวิจัยที่มีความทันสมัย นอกจากนั้นหัวข้อที่จะกล่าวถึงจะปะกอบไปด้วย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยในโปรโตคอลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ และความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Computer Systems Security course provides the fundamental knowledge on the design and implementation of secure computer systems; This course covers threat models, computer system and network attacks that compromise security, as well as techniques for preventing attacks and achieving security, based on recent research papers; Topics include operating system (OS) security, information security, security in network protocols, hardware security, and security in web applications

วศรร   ๕๑๗   การขนส่งอย่างยั่งยืน
EGRS   517   Sustainable Transportation         

การเคลื่อนที่และการเข้าถึง หลักการออกแบบถนน ผู้เดินเท้า จักรยาน ระบบขนส่งมวลชน รถยนต์และการงานแผนการจอดรถ สถานีและพื้นที่สถานี ผลกระทบจากการวางแผนการขนส่งต่อการพัฒนาเมือง การพัฒนาเมืองรอบสถานีขนส่ง การจัดการความต้องการเดินทาง การวัดความสำเร็จของการวางแผนการขนส่งยั่งยืน

Mobility and accessibility; principle of street design; pedestrians; bicycles; transit; motor vehicles and planning for parking; stations and station areas; effect of transportation systems to urban development; transit-oriented development; transportation demand