หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สำเร็จการศึกษา

สังกัด

1. รศ.ดร.ดวงพรรณ  ศฤงคารินทร์ Ph.D.(Manufacturing Engineering and Operations Management)  University of  Nottingham, UK: 2542

M.S.(Manufacturing Engineering and Operations Management) University of  Nottingham, UK: 2538

วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.รณชัย  ศิโรเวฐนุกูล วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2553

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2541

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2538
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย: 2552

M.Sc. with Distinction (Engineering Business Management) University of Warwick, UK: 2540

วศ.ม. (การจัดการทางวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2540

น.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง : 2559

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2538

ป.ชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง) สถาบันพระปกเกล้า : 2559
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ดร.วเรศรา  วีระวัฒน์ Ph.D. (Industrial Engineering) University of Minnesota, USA: 2545

M.Eng. (Industrial Engineering)
Georgia Institute of Tech,USA.: 2539

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. ผศ.ดร.ธนกรณ์  แน่นหนา Ph.D. (Engineering Science) Rensselaer Polytechnic Institute, USA: 2546

M.Eng.(Operations Research and Statistics) Rensselaer Polytechnic Institute, USA.: 2545

M.S. (Manufacturing and Systems Engineering) Rensselaer Polytechnic Institute, USA. : 2541

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. อ.ดร.จิรพรรณ  เลี่ยงโรคาพาธ Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, USA : 2544

บธ.ม. (การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2540

ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2533

ป.บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2541
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. อ.ดร. ศิรดล ศิริธร Ph.D. (Civil Engineering Transportation)
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA : 2543

M.S. (Civil Engineering Transportation)
University of Texas – El Paso, USA : 2540

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

อาจารย์ประจำ 

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สำเร็จการศึกษา

สังกัด

1. รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ Ph.D.(Civil Engineering) University of Maryland, USA : 2549

บธ.ม. (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2541

วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2534 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2529
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. อ.ดร. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์  ปร.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2555

บธ.ม. (การเงิน การตลาด) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2543

วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2540

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2535
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.ชูศักดิ์  โอกาศเจริญ Certificate in Neonatal-Perinatal
Medicine McMaster University, Canada : 2549

ปร.ด. (วิทยาการระบาดคลินิก)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2548

ว.ว.(ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด) แพทยสภา : 2545

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา :  2543

พ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
4. ผศ.ตวงยศ  สุภีกิตย์ M.E.M.(Engineering Management)
University of Technology, Sydney, Australia : 2543

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2539
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. อ.ดร.สินีนาฎ กริชชาญชัย Ph.D. in Business and Management
Nottingham University Business School, University of Nottingham, United Kingdom : 2558

MIB. Monash University, Melbourne, Australia : 2552

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร : 2550
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
6. อ.ฆนัท พูลสวัสดิ์ วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2544

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. อ.ดร.นพ.นวนรรน  ธีระอัมพรพันธุ์ Ph.D. (Health Informatics)
University of Minnesota, Twin Cities, USA : 2544

M.S. (Health Informatics)
University of Minnesota, Twin Cities, USA: 2552

พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2546
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี