หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง  (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สำเร็จการศึกษา

สังกัด

1. รศ.ดร. ภูมินท์ กิระวานิช Ph.D.(Electrical Engineering)
University of Missouri-Columbia, USA. : 2543

M.S.(Electrical Engineering)
University of Missouri-Columbia, USA. : 2541

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :2538
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ผศ.ดร.วเรศรา  วีระวัฒน์ Ph.D.(Industrial Engineering)
University of Minnesota, USA. : 2545

M.Eng.(Industrial Engineering)
Georgia Institute of Technology, USA. : 2539

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ Ph.D.(Mechanical Engineering)
Lehigh University, USA. 2554

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2547

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2541
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ดร.อิทธิโชติ  จักรไพวงศ์

 

Ph.D.(Mechanical Engineering)
Georgia Institute of Technology, USA. : 2546

M.S.(Systems and Control Engineering)
Case western Reserve University : 2544

วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2541
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. อ.ดร.วศพร  เตชะพีรพานิช Ph.D.(Construction and Project Management) Royal Melbourne
Institute of Technology, Australia : 2547

M.Eng.Sc.(Project Management) University of New South Walwes, Australia : 2543

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2540
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์
6. อ.ดร.ศิรดล  ศิริธร Polytechnic Institute and State University : 2543

M.S.Civil Engineering (Transportation), University of Texas-El Paso : 2540

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2537
กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทรางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

อาจารย์ประจำ

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
สถาบัน : ปีที่สำเร็จการศึกษา

สังกัด

1. รศ.ดร.ดวงพรรณ  ศฤงคารินทร์ Ph.D.(Manufacturing Engineering and Operations Management) University of Nottingham, UK: 2542

M.S.(Manufacturing Engineering and Operations Management) University of Nottingham,UK: 2538

วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2537
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. รศ.ดร.ฉัตรชัย  เนตรพิศาลวนิช Ph.D.(Electrical Engineering)
University of Pittsburgh,USA. : 2543

M.S.(Electrical Engineering)
University of Pittsburgh,USA. : 2538

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2535
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผศ.ดร.ธนัสนี  เพียรตระกูล วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2552

วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)มหาวิทยาลัยมหิดล : 2546

วศ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :2554

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  :2549

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2543
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ดร.อัศม์เดช  วานิชชินชัย Ph.D.(Management  of Technology) Asian Institute of Technology : 2552

M.Sc.with Distinction (Engineering Business Management)University of Warwick,UK. : 2540

วศ.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2540

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 2538

ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง)
สถาบันพระปกเกล้า :2559
กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทรางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์
5. อ.ดร.จิรพรรณ  เลี่ยงโรคาพาธ Ph.D.(Industrial Engineering) Clemson University,USA : 2544

บธ.ม.(การตลาด การเงิน และ ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :2540

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :2533

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2541
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. อ.ดร.นทชัย  วงษ์ชวลิตกุล วศ.ด.(วิศวกรรมขนส่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2558

MScs in Engineering (Transportation)
University of Nevada Las Vegas, USA. : 2547

วศ.บ.(วิศวกรรมขนส่ง)
มหาวิทยาลัยสุรนารี : 2542
กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทรางรางคณะวิศวกรรมศาสตร์
7. อ.ดร.ธรรมวฤทธิ์  สิงหวิลัย Ph.D.(Electronic and Electrical Engineering) University of Strathclyde : 2554

วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : 2545

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2541
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์  อานันทนสกุล Ph.D.(Civil Engineering)
Oregon State University USA. : 2553

M.S.(Civil Engineering) University of Stuttgart,Germany :2547

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2544
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. อ.ดร.พรชัย  ชันยากร D.Sc.Computer Engineering (Signal and Image Processing)
George Washington University, USA. : 2547

M.Sc.(Computer Science in Software Engineering) George Washington University,USA. : 2542

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2538
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. อ.ดร.ลลิตา  นฤปิยะกุล Ph.D.(Computer) Dalhousie, Canada : 2550

วศ.ด.(ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2550

วศ.ม.(คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 2542

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2536
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. อ.ดร.สมนิดา  ภัทรนันท์ Ph.D.(Electrical Engineering) Texas A&M University, USA. : 2547

M.S.(Electrical Engineering) Texas A&M University, USA. : 2541

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยมหิดล : 2538
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
12. อ.ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์ D.Eng (Mechanical Science and Engineering) Hiroshima University, Janpan : 2558

วศ.ม.(วิศวกรรมการเชื่อม)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  : 2549

วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  : 2547
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์