index
 
โอกาสสดใส กับการแลกเปลี่ยนและฝึกงานต่างประเทศของ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
   
   
Harvard Medical School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของโลก ได้ตอบรับ นักศึกษาปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 5 เดือน 
   

Medical University of Vienna มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นมหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านการแพทย์ของยุโรปแห่งหนึ่ง ได้ตอบรับ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 3 เดือน
   
University of Glasgow มหาวิทยาลัยแห่งกลาสโก สก๊อตแลนด์ ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ได้ตอบรับ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 2 เดือน
   

National University of Singapore มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์ ประเทศสิงค์โปร์ เป็นมหาวิทยาลัยติดลำดับต้นของโลก ได้ตอบรับ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานในศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 2 เดือน
รวม ปีนี้มี นักศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่่ยนและฝึกงานต่างประเทศ จำนวน 6 คน นับเป็นโอกาสที่ดีของ นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2022, Faculty of Engineering, Mahidol University