index

หลักสูตรปริญญาโท

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการพัฒนาสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการวิจัยและการพัฒนา ทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นวิชาเรียน 26 หน่วยกิตและวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต นักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเรียนวิชาบังคับทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ส่วนที่เหลือจะได้รับการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับพื้นฐานของนักศึกษาและขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัย
       หลักสูตรของเรากระตุ้นให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น อุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ ระบบสรีรศาสตร์ ไอโอเซนเซอร์ วัสดุชีวศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ การสร้างภาพทางชีวการแพทย์ และวิชาอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ฝึกฝนให้มีความชำนาญในการค้นคว้าวิจัย พัฒนาความคิด พัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาเพื่อบูรณาการความรู้วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์เข้าด้วยกัน

ประธานหลักสูตร:ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: มัชฌิมา รัตนลัมภ์
ติดต่อ: matchima.rat@mahidol.ac.th

สาขาวิจัย:

 1. วิศวกรรมระบบประสาทและการสร้างภาพทางการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย : รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 2. ระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ - หัวหน้าสาขาวิจัย: รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
 3. การประมวลผลชั้นสูงในการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
 4. วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะประดิษฐ์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร
 5. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 6. ไบโอเซนเซอร์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศโครงสร้างหลักสูตร


                        
(1)      หมวดวิชาบังคับ                          20    หน่วยกิต
                        
(2)      หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      6      หน่วยกิต
                        
(3)      วิทยานิพนธ์                                 12    หน่วยกิต
                        
            รวมไม่น้อยกว่า                           38    หน่วยกิต

วิชาบังคับ (20 หน่วยกิต)

 1. วศชพ 517 สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 2. วศชพ 518 คณิตศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการวิจัย (3 หน่วยกิต )
 3. วศชพ 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย (3 หน่วยกิต )
 4. วศชพ 601 ประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 5. วศชพ 607 วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 6. วศชพ 609 มูลฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 7. วศชพ 692 สัมมนาวิจัยเพื่อวิศวกรชีวการแพทย์ 1 (1 หน่วยกิต )
 8. วศชพ 693 สัมมนาวิจัยเพื่อวิศวกรชีวการแพทย์ 2 (1 หน่วยกิต )

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 1. วศชพ 698 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

วิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

 1. วศชพ 522 การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 2. วศชพ 523 การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 3. วศชพ 551 วิธีคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 4. วศชพ 560 หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 5. วศชพ 604 อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา (3 หน่วยกิต )
 6. วศชพ 605 การสร้างภาพทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 7. วศชพ 610 เครือข่ายระบบประสาท (3 หน่วยกิต )
 8. วศชพ 611 การสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 9. วศชพ 615 การระบุและการจำลองแบบระบบสรีรวิทยา (3 หน่วยกิต )
 10. วศชพ 616 ระบบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (3 หน่วยกิต )
 11. วศชพ 620 การวิเคราะห์เวฟเลตและเวลากับความถี่ (3 หน่วยกิต )
 12. วศชพ 621 การวิเคราะห์เสปรคตัมอันดับสูงขึ้น (3 หน่วยกิต )
 13. วศชพ 622 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ในการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 14. วศชพ 623 การรู้จำรูปแบบ (3 หน่วยกิต )
 15. วศชพ 624 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมอง (3 หน่วยกิต )
 16. วศชพ 630 วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ (3 หน่วยกิต )
 17. วศชพ 631 การนำส่งยาขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 18. วศชพ 632 ปรากฎการณ์นำพาทางสรีรวิทยา (3 หน่วยกิต )
 19. วศชพ 633 พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 20. วศชพ 634 ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา (3 หน่วยกิต )
 21. วศชพ 635 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 22. วศชพ 641 กลศาสตร์ของไหลเชิงสรีรวิทยา (3 หน่วยกิต )
 23. วศชพ 642 ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 24. วศชพ 643 ระบบหัวใจรวมหลอดเลือด (3 หน่วยกิต )
 25. วศชพ 644 การเชื่อมกับระบบประสาท (3 หน่วยกิต )
 26. วศชพ 645 กายอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ (3 หน่วยกิต )
 27. วศชพ 646 การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์(3 หน่วยกิต )
 28. วศชพ 651 ชีวสารสนเทศ (3 หน่วยกิต )
 29. วศชพ 652 สารสนเทศทางภาพถ่ายชีวภาพ (3 หน่วยกิต )
 30. วศชพ 653 ระบบอัจฉริยะ (3 หน่วยกิต )
 31. วศชพ 654 พลวัตแบบไม่เป็นเชิงเส้นในสรีรวิทยา (3 หน่วยกิต )
 32. วศชพ 660 ศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 33. วศชพ 661 การผ่าตัดใช้หุ่นยนต์ช่วย (3 หน่วยกิต )
 34. วศชพ 662 การออกแบบและการควบคุมของการเชื่อมต่อแฮพติด (3 หน่วยกิต )
 35. วศชพ 664 เทคโนโลยีระดับนาโน (3 หน่วยกิต )
 36. วศชพ 680 หุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (3 หน่วยกิต )
 37. วศชพ 681 ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาคทางชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดจุลภาค (3 หน่วยกิต )

*ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 350,000 บาท

Copyright © 2021, Faculty of Engineering, Mahidol University