index

หลักสูตรปริญญาเอก


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการพัฒนาสำหรับนักศึกษาที่สนใจในการวิจัยและการพัฒนา ทางด้านวิชาการและอุตสาหกรรม โดยใช้เวลาการศึกษาอย่างน้อย 3 ปี (80 หน่วยกิต) หลักสูตรของเรากระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาและกลายเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ในหลากหลายสาขาวิชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ ฝึกฝนให้มีความชำนาญในการค้นคว้าวิจัย พัฒนาความคิด พัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาเพื่อบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์เข้าด้วยกัน


ประธานหลักสูตร: รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
ผู้ประสานงานหลักสูตร: นางสาวมัชฌิมา รัตนลัมภ์
ติดต่อ: matchima.rat@mahidol.ac.th

สาขาวิจัย

 1. วิศวกรรมระบบประสาทและการสร้างภาพทางการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย : ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
 2. ระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ - หัวหน้าสาขาวิจัย: รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
 3. การประมวลผลชั้นสูงในการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ผศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
 4. วิศวกรรมฟื้นฟูและอวัยวะประดิษฐ์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ดร.พรภพ นัยเนตร
 5. หุ่นยนต์ทางการแพทย์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
 6. ไบโอเซนเซอร์ - หัวหน้าสาขาวิจัย: ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศ


 7. โครงสร้างหลักสูตร

  สำหรับนักศึกษาแรกเข้าซึ่งมีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโทในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ และไม่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  หมวดวิชาพื้นฐาน 9  หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต

  สำหรับนักศึกษาแรกเข้าซึ่งมีคุณวุฒิสูงสุดระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมชีวการแพทย์ และมีประสบการณ์ในการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

  หมวดวิชาพื้นฐาน 9  หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 11 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
  รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

  โดยนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตจากหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ได้ ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  รายวิชาในหลักสูตร

  หมวดวิชาพื้นฐาน

  1. วศชพ 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3 หน่วยกิต)
  2. วศชพ 525 ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย (3 หน่วยกิต)วศชพ 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย (3 หน่วยกิต )
  3. วศชพ 601 การประมวลผลสัญญาณและเครื่องมือทางการแพทย์ (3 หน่วยกิต) หรือ วศชพ 607 วัสดุและกลศาสตร์ทางการแพทย์

  หมวดวิชาบังคับ

  1. วศชพ 515 สรีรวิทยาขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  2. วศชพ 516 คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง (3หน่วยกิต)วศชพ 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัย (3 หน่วยกิต )
  3. วศชพ 606 วิศวกรรมชีวการแพทย์(3หน่วยกิต)
  4. วศชพ 690 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 1 (1 หน่วยกิต)
  5. วศชพ 691 สัมมนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2 (1 หน่วยกิต)

  วิทยานิพนธ์

  1. วศชพ 699 วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต) หรือ วศชพ 799 วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต)

  หมวดวิชาเลือก

  1. วศชพ 522 การประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  2. วศชพ 523 การประมวลผลภาพทางชีวการแพทย์ขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  3. วศชพ 551 วิธีคำนวณสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  4. วศชพ 560 หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  5. วศชพ 604 อุปกรณ์รับรู้ทางชีววิทยา (3หน่วยกิต)
  6. วศชพ 605 การสร้างภาพทางการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  7. วศชพ 610 เครือข่ายระบบประสาท (3หน่วยกิต)
  8. วศชพ 611 การสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  9. วศชพ 615 การระบุและการจำลองแบบระบบสรีรวิทยา (3หน่วยกิต)
  10. วศชพ 616 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด (3หน่วยกิต)
  11. วศชพ 620 การวิเคราะห์เวฟเลตและเวลากับความถี่ (3หน่วยกิต)
  12. วศชพ 621 การวิเคราะห์สเปรคตรัมอันดับสูงขึ้น (3หน่วยกิต)
  13. วศชพ 622 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ในการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  14. วศชพ 623 การรู้จำรูปแบบ (3หน่วยกิต)
  15. วศชพ 624 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับสมอง (3หน่วยกิต)
  16. วศชพ 630 วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ (3หน่วยกิต)
  17. วศชพ 631 การนำส่งยาขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  18. วศชพ 632 ปรากฏการณ์การนำพาทางสรีรวิทยา (3หน่วยกิต)
  19. วศชพ 633 พอลิเมอร์ทางชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  20. วศชพ 634 ชีววัสดุและความเข้ากันได้ทางชีววิทยา (3หน่วยกิต)
  21. วศชพ 635 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  22. วศชพ 636 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  23. วศชพ 637 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  24. วศชพ 641 กลศาสตร์ของไหลเชิงสรีรวิทยา (3หน่วยกิต)
  25. วศชพ 642 ชีวกลศาสตร์ขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  26. วศชพ 643 ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด (3หน่วยกิต)
  27. วศชพ 644 การเชื่อมกับระบบประสาท (3หน่วยกิต)
  28. วศชพ 645 วิชากายอุปกรณ์ทางชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  29. วศชพ 646 การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  30. วศชพ 651 ชีวสารสนเทศ (3หน่วยกิต)
  31. วศชพ 652 สารสนเทศทางภาพถ่ายชีวภาพ (3หน่วยกิต)
  32. วศชพ 653 ระบบอัจฉริยะ (3หน่วยกิต)
  33. วศชพ 654 พลวัตแบบไม่เป็นเชิงเส้นในสรีรวิทยา (3หน่วยกิต)
  34. วศชพ 660 ศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (3หน่วยกิต)
  35. วศชพ 661 การผ่าตัดใช้หุ่นยนต์ช่วย (3หน่วยกิต)
  36. วศชพ 662 การออกแบบและการควบคุมของการเชื่อมต่อแฮพติก (3หน่วยกิต)
  37. วศชพ 663 ชีวเคมีสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
  38. วศชพ 664 เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน (3หน่วยกิต)
  39. วศชพ 680-689 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมชีวการแพทย์ (3หน่วยกิต)
Copyright © 2021, Faculty of Engineering, Mahidol University