Bachelor Activities-en

Mar
02

ค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 16

วันที่ 3-6 เมษายน พ.ศ. 2558 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เปิดห้องปฏิบัติการและโรงประลองเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า เข้าร่วมโครงการค่ายอยากเป็นวิศวะมหิดล ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และลักษณะการทำงานของวิศวกรรมในโลกปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัยทัดเทียมในระดับสากล

DETAIL