“ประเทศไทยต้องการคนไทยที่มีความรู้ความชำนาญในสองวิชาชีพจำนวนมากคือ วิชาแพทย์ และช่าง เพื่อก่อสร้างเมืองไทยให้เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว และเผื่อความผาสุขของชนชาวไทย”


สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ประวัติภาควิชา

timeline_pre_loader

วันที่ 12 พฤษภาคม 2536

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมีคำสั่งจัดตั้ง โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2536 โดยมี อาจารย์กวี ไกรระวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นท่านแรก (พ.ศ.2536-2538) และท่านยังเป็นผู้เขียนแบบ รวมถึงเป็นวิศวกรควบคุมด้านโครงสร้าง อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ตึกแดง นี้ด้วย

eg01

วันที่ 12 พฤษภาคม 2536

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กวี ไกรระวี ผู้อำนวยการโครงการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2536 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2538

วันที่ 15 สิงหาคม 2538

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม 2538 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2539

วันที่ 10 เมษายน 2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2542

วันที่ 1 กันยายน 2542

นายพนม ชัยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2542 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ปี พ.ศ. 2542

ปี พ.ศ.2542 อาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถใช้ดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงย้ายจาก อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปยัง อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือตึกแดง สำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ฝั่งตะวันตก ส่วนห้องปฎิบ้ติการ ศูนย์ปฏิบัติการ และห้องเรียน อยู่ที่ชั้น 1 2 3 และ 4 ตามลำดับ

aaa

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ เอมะรุจิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550

วันที่ 15 สิงหาคม 2550

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2550 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็น ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ.2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นท่านแรก (พ.ศ.2554-2558)

อ.สมชาย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

ดร.วศพร เตชะพีรพานิช หัวหน้าภาควิชา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน

ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร รองหัวหน้าภาควิชา ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ถึง ปัจจุบัน