Ungraduate Researches

ลำดับหัวข้องานวิจัยนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1วิธีที่เหมาะสมในการป้องกันดินพังสำหรับดินขุด กรณีก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร- นาย ปรุฬห์ริศ ทิพยารมย์ 5213111
- นาย สินนท์ สุจิตตารมย์ 5213112
- นาย ชัยวัฒน์ อนุพงษ์ 5213394
อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
2การศึกษาและจัดทำแผนที่เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพุทธมณฑล- นาย พงศ์พณิช วรรณรัตน์ 5213108
- นาย วชิรวิชญ์ สิริวงษ์สุวรรณ 5213418
- นางสาว สุกัลยา ฆังรัตน์ 5213423
- นางสาว โสพิส จิณไชย 5213426
อ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
3การศึกษาคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- นาย นันทพัทธ์ เธียรจิรกิตติ์ 5213106
- นาย อรรถวิท สกุลตันติเมธา 5213114
- นาย นิธิไชย ตั้งมั่นโรจนรักษ์ 5213404
ผศ.สมพงษ์ ชื่นอิ่ม
4การประเมินความเสี่ยงต่ออุทกภัยของระบบรถไฟฟ้า MRT- นาย จารุวัฒน์ อมรพงษ์มงคล 5213100
- นาย ชยพล สุคนธานิตย์ 5213101
- นางสาว ธมภร สุจริตพานิช 5213401
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
5อิทธิพลเนื่องจากการปกป้องพื้นผิวที่มีผลต่อการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตที่มีและไม่มีรอยร้าว- นาย กันตวิชญ์ สุพรรณแสง 5213097
- นาย กานดิศ ดิศกวิน 5213098
- นาย คมกฤช สุภัทท์นันทกุล 5213392
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
6การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทดน้ำนเรศวร- นาย ทวีวัฒน์ ศิริทัตธำรง 5213398
- นาย ภัทรพล ศรีสรรพางค์ 5213413
- นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ แซ่คู 5213420
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
7การทดสอบความคงทนของไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบวัฏจักร- นางสาว ณัชชา ตั้งสมบูรณ์ 5213102
- นางสาว ทิพรัตน์ สุนทโรทัย 5213399
- นาย บรม อัฑฒ์วงศ์ไพศาล 5213405
- นาย สาธิต พึ่งวิกรัย 5213421
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
8ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป- นางสาว กุลิสรา ขอบบัวคลี่ 5213391
- นาย ชลธิศ เจริญวงษ์ 5213393
- นาย อวิรุทธ์ ศรีโชติ 5213429
อ.พนม ชัยสิทธิ์
9ผลของปริมาณเส้นใยและกำลังอัดคอนกรีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับกำลังแรงดัดการหดตัวแห้งแบบอิสระและการหดตัวแบบพลาสติกของคอนกรีตผสมเส้นใย- นาย ธนวัต เตียวเจริญโสภา 5213400
- นางสาว เมวิกา บุญมา 5213414
- นางสาว ระพีพรรณ รับพรพระ 5213417
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
10การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณปริมาณงานดิน- นางสาว ธิดารัตน์ ศรีแสง 5213403
- นาย ยศพนธ์ แสงแก้ว 5213415
- นาย ศัลย์ชัย ใจสมุทร 5213419
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
11การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของการใช้เทคโนโลยีอาคารสีเขียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน- นาย อภิญญาน สรเสนีย์ 5213427
- นาย อานนท์ ตรงยงค์ 5213431
อ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา
12การเปลี่ยนรูปขององค์อาคารเมื่อรับแรงสั่นสะเทือน- นางสาว ผกาสินี จักรวรรณพร 5213408
- นาย สุรบถ บุญล้อม 5213425
ผศ.ดร.กวี ไกรระวี
13การปรับปรุงโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย- นาย คุณากร เปี่ยมฟ้า 5213099
- นาย ณัฏฐ์ อู่ไทย 5213396
- นาย อรรคเดช จันทรมานะ 5213428
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
14ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กจากท่อระบายน้ำเสียร่วมกับท่อน้ำฝนในอาคารสูง- นาย ประดิยุทธ ฉ่ำเฉื่อย 5213407
- นางสาว พธูศิลป์ มุงคำภา 5213409
- นางสาว สิรีธร แจ้งยอดสุข 5213422
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
15การพัฒนาและทดสอบระบบแยกน้ำเสียอัตโนมัติเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่- นาย รวิภาส อุดมภูรีกุล 5213110
- นาย อำพล บุญรัตน์ 5213115
- นาย ไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์ 5213395
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
16การประเมินมลพิษในคลองพานทอง (BOD Loading)- นาย นรินทร์ ยุวัฒน์ 5213105
- นางสาว พรพรรณ เจียรศิลปดำรง 5213410
- นางสาว สุภาวดี เตชะผาสุขสันติ 5213424
อ.ดร.กฤษณัส สุรกิตย์
17การศึกษาความลาดชันที่ต้องการในการออกแบบเพื่อหาน้ำหนักของโครงหลังคาที่เหมาะสมที่สุด- นางสาว ณัฐพร บุญประสิทธิ์ 5213397
- นาย บุญรอด จิรศุภางค์กุล 5213406
- นางสาว เพ็ญพิชชา กฤตยากรนุพงศ์ 5213412
ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร
18การรับน้ำหนักการต่อเหล็กเสริมโดยวิธีข้อต่อ (Coupler) ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่- นาย ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์ 5213103
- นาย พิทักษ์ สุต๋า 5213109
- นาย อรรถพล เปี่ยมยา 5213113
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
19การศึกษาเปรียบเทียบค่าแรงงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน- น.ศิวพัชร์ (รำไพ) ศรีวิจารณ์ 5113394
- นาย พันธุ์พงศ์ บัวเพ็ชร 5213411
- นาย สุลตอน กาเดร์ 5213453
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
+ ปีการศึกษา 2555
ลำดับหัวข้องานวิจัยนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
1วิธีที่เหมาะสมในการป้องกันดินพังสำหรับดินขุด กรณีก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร- นาย ปรุฬห์ริศ ทิพยารมย์ 5213111
- นาย สินนท์ สุจิตตารมย์ 5213112
- นาย ชัยวัฒน์ อนุพงษ์ 5213394
อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล
2การศึกษาและจัดทำแผนที่เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในพุทธมณฑล- นาย พงศ์พณิช วรรณรัตน์ 5213108
- นาย วชิรวิชญ์ สิริวงษ์สุวรรณ 5213418
- นางสาว สุกัลยา ฆังรัตน์ 5213423
- นางสาว โสพิส จิณไชย 5213426
อ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์
3การศึกษาคุณภาพของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม- นาย นันทพัทธ์ เธียรจิรกิตติ์ 5213106
- นาย อรรถวิท สกุลตันติเมธา 5213114
- นาย นิธิไชย ตั้งมั่นโรจนรักษ์ 5213404
ผศ.สมพงษ์ ชื่นอิ่ม
4การประเมินความเสี่ยงต่ออุทกภัยของระบบรถไฟฟ้า MRT- นาย จารุวัฒน์ อมรพงษ์มงคล 5213100
- นาย ชยพล สุคนธานิตย์ 5213101
- นางสาว ธมภร สุจริตพานิช 5213401
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
5อิทธิพลเนื่องจากการปกป้องพื้นผิวที่มีผลต่อการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตที่มีและไม่มีรอยร้าว- นาย กันตวิชญ์ สุพรรณแสง 5213097
- นาย กานดิศ ดิศกวิน 5213098
- นาย คมกฤช สุภัทท์นันทกุล 5213392
ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
6การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทดน้ำนเรศวร- นาย ทวีวัฒน์ ศิริทัตธำรง 5213398
- นาย ภัทรพล ศรีสรรพางค์ 5213413
- นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ แซ่คู 5213420
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
7การทดสอบความคงทนของไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบวัฏจักร- นางสาว ณัชชา ตั้งสมบูรณ์ 5213102
- นางสาว ทิพรัตน์ สุนทโรทัย 5213399
- นาย บรม อัฑฒ์วงศ์ไพศาล 5213405
- นาย สาธิต พึ่งวิกรัย 5213421
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
8ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป- นางสาว กุลิสรา ขอบบัวคลี่ 5213391
- นาย ชลธิศ เจริญวงษ์ 5213393
- นาย อวิรุทธ์ ศรีโชติ 5213429
อ.พนม ชัยสิทธิ์
9ผลของปริมาณเส้นใยและกำลังอัดคอนกรีตที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับกำลังแรงดัดการหดตัวแห้งแบบอิสระและการหดตัวแบบพลาสติกของคอนกรีตผสมเส้นใย- นาย ธนวัต เตียวเจริญโสภา 5213400
- นางสาว เมวิกา บุญมา 5213414
- นางสาว ระพีพรรณ รับพรพระ 5213417
ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา
10การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณปริมาณงานดิน- นางสาว ธิดารัตน์ ศรีแสง 5213403
- นาย ยศพนธ์ แสงแก้ว 5213415
- นาย ศัลย์ชัย ใจสมุทร 5213419
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช
11การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของการใช้เทคโนโลยีอาคารสีเขียวเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน- นาย อภิญญาน สรเสนีย์ 5213427
- นาย อานนท์ ตรงยงค์ 5213431
อ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา
12การเปลี่ยนรูปขององค์อาคารเมื่อรับแรงสั่นสะเทือน- นางสาว ผกาสินี จักรวรรณพร 5213408
- นาย สุรบถ บุญล้อม 5213425
ผศ.ดร.กวี ไกรระวี
13การปรับปรุงโค้งความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ของลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทย- นาย คุณากร เปี่ยมฟ้า 5213099
- นาย ณัฏฐ์ อู่ไทย 5213396
- นาย อรรคเดช จันทรมานะ 5213428
ผศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
14ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กจากท่อระบายน้ำเสียร่วมกับท่อน้ำฝนในอาคารสูง- นาย ประดิยุทธ ฉ่ำเฉื่อย 5213407
- นางสาว พธูศิลป์ มุงคำภา 5213409
- นางสาว สิรีธร แจ้งยอดสุข 5213422
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
15การพัฒนาและทดสอบระบบแยกน้ำเสียอัตโนมัติเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่- นาย รวิภาส อุดมภูรีกุล 5213110
- นาย อำพล บุญรัตน์ 5213115
- นาย ไชยพัฒน์ ทวีทรัพย์พิทักษ์ 5213395
ผศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์
16การประเมินมลพิษในคลองพานทอง (BOD Loading)- นาย นรินทร์ ยุวัฒน์ 5213105
- นางสาว พรพรรณ เจียรศิลปดำรง 5213410
- นางสาว สุภาวดี เตชะผาสุขสันติ 5213424
อ.ดร.กฤษณัส สุรกิตย์
17การศึกษาความลาดชันที่ต้องการในการออกแบบเพื่อหาน้ำหนักของโครงหลังคาที่เหมาะสมที่สุด- นางสาว ณัฐพร บุญประสิทธิ์ 5213397
- นาย บุญรอด จิรศุภางค์กุล 5213406
- นางสาว เพ็ญพิชชา กฤตยากรนุพงศ์ 5213412
ผศ.ดร.วรรณสิริ พันธ์อุไร
18การรับน้ำหนักการต่อเหล็กเสริมโดยวิธีข้อต่อ (Coupler) ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่- นาย ณัชพงศ์พล คงชะสิงห์ 5213103
- นาย พิทักษ์ สุต๋า 5213109
- นาย อรรถพล เปี่ยมยา 5213113
ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
19การศึกษาเปรียบเทียบค่าแรงงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน- น.ศิวพัชร์ (รำไพ) ศรีวิจารณ์ 5113394
- นาย พันธุ์พงศ์ บัวเพ็ชร 5213411
- นาย สุลตอน กาเดร์ 5213453
อ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช