บริการวิชาการ

ให้บริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

1.  ปูนซีเมนต์

 • Fineness Test

 • Moisture Content

 • Normal Consistency Initial Setting Time

 

2.  มอร์ต้าร์

 • Compression

 • Tensile

 

3.  คอนกรีต

 • Mix Design

 • Compression Test – Cube

 • Compression Test – Cylinder

 • Concrete Beam (15×15 x ไม่เกิน 60 ซม.)

 • Bonding Strength

 • กำลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต

 

4.  การเจาะตัวอย่างคอนกรีต

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 

5.  ทดสอบความหนาแน่นในสนาม

 • Field C.B.R.

 • Field Density

 • Plate Bearing

 

6.  ทดสอบดินในสนาม

 • Standard Penetration

 • Vane Shear-Precision Torque

 • Vane Shear-Precision Wrench

 

7.  การทดสอบดินหรือ Soil Aggregate สำหรับงานก่อสร้าง

 • Atterberg’s Limit (LL PL PI)

 • C.B.R. ในห้องปฏิบัติการ

 • Consolidation by Load Increment

 • Compaction – Standard  test

 • Compaction – Modified test

 • หาขนาดของเม็ดดิน (Gradation) ร่อนแห้ง

 • หาขนาดของเม็ดดิน (Gradation) ร่อนน้ำ

 • Hydrometer analysis

 • Moisture Content

 • Relative Density

 • Shear – Direct (3 ตัวอย่าง)

 • Specific Gravity

 • Unconfined Compression

 • Shrinkage – Linear

 • Shrinkage – Volumetric

 • Unit Weight

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Absorption

 • Gradation

 

8.  หินกรวด

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Unit Weigh

 • Clay Lump

 • Gradation

 • Percentage Passing Sieve No. 200

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Organic Impuirties

 

9.  ทราย

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Surface Moisture

 • Surface Test

 

10.  เหล็กโครงสร้าง

 • เหล็ก ขนาด 6 – 12 มม.

 • เหล็ก ขนาด 15 – 16 มม.

 • เหล็ก ขนาด 19 – 22 มม.

 • เหล็ก ขนาด 25 มม.

 • เหล็ก ขนาด 28 มม.

 • เหล็ก ขนาด 32 มม.

 • ขนาดมากกว่า 32 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 0-5 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 6-10 มม.

 • ลวดตีเกลียว 3/8” และ 1/2”

 

11.  การเจาะตัวอย่างตัวอย่าง แอสฟัลท์

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 

12.  อิฐ

  12.1  อิฐคอนกรีตกลวง (Concrete Block)

 • 7.2 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 9.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 15.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 20.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

  12.2  อิฐประดับคัลเซียม ซิลิเคด หรืออิฐปูนทรายขาว (มอก.167 2519)

 • กำลังต้านแรงอัดต่ำสุด

 • ขนาดและการบิดเบี้ยว

  12.3  อิฐประดับ (มอก.168 2546)

 • กำลังต้านแรงอัด

 • การดูดซึมน้ำและสัมประสิทธิ์การอิ่มน้ำ

  12.4  อิฐกลวงประดับ (มอก.169 2519)

 • การดูดซึมน้ำ

 • กำลังต้านแรงอัด

 

13.  ไม้

 • Compression

 • Tension

 • Bending

 • Stress – Strain Curve

 • Specific Gravity

 • Moisture Content

+ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ให้บริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ

1.  ปูนซีเมนต์

 • Fineness Test

 • Moisture Content

 • Normal Consistency Initial Setting Time

 

2.  มอร์ต้าร์

 • Compression

 • Tensile

 

3.  คอนกรีต

 • Mix Design

 • Compression Test – Cube

 • Compression Test – Cylinder

 • Concrete Beam (15×15 x ไม่เกิน 60 ซม.)

 • Bonding Strength

 • กำลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต

 

4.  การเจาะตัวอย่างคอนกรีต

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 

5.  ทดสอบความหนาแน่นในสนาม

 • Field C.B.R.

 • Field Density

 • Plate Bearing

 

6.  ทดสอบดินในสนาม

 • Standard Penetration

 • Vane Shear-Precision Torque

 • Vane Shear-Precision Wrench

 

7.  การทดสอบดินหรือ Soil Aggregate สำหรับงานก่อสร้าง

 • Atterberg’s Limit (LL PL PI)

 • C.B.R. ในห้องปฏิบัติการ

 • Consolidation by Load Increment

 • Compaction – Standard  test

 • Compaction – Modified test

 • หาขนาดของเม็ดดิน (Gradation) ร่อนแห้ง

 • หาขนาดของเม็ดดิน (Gradation) ร่อนน้ำ

 • Hydrometer analysis

 • Moisture Content

 • Relative Density

 • Shear – Direct (3 ตัวอย่าง)

 • Specific Gravity

 • Unconfined Compression

 • Shrinkage – Linear

 • Shrinkage – Volumetric

 • Unit Weight

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Absorption

 • Gradation

 

8.  หินกรวด

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Unit Weigh

 • Clay Lump

 • Gradation

 • Percentage Passing Sieve No. 200

 • Abrasion Test (L.A.)

 • Organic Impuirties

 

9.  ทราย

 • Soundness (รวม Sieve)

 • Specific Gravity Absorption

 • Surface Moisture

 • Surface Test

 

10.  เหล็กโครงสร้าง

 • เหล็ก ขนาด 6 – 12 มม.

 • เหล็ก ขนาด 15 – 16 มม.

 • เหล็ก ขนาด 19 – 22 มม.

 • เหล็ก ขนาด 25 มม.

 • เหล็ก ขนาด 28 มม.

 • เหล็ก ขนาด 32 มม.

 • ขนาดมากกว่า 32 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 0-5 มม.

 • ลวดอัดแรงขนาด 6-10 มม.

 • ลวดตีเกลียว 3/8” และ 1/2”

 

11.  การเจาะตัวอย่างตัวอย่าง แอสฟัลท์

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-10 เซนติเมตร (ต่อความลึก 1 เซนติเมตร)

 

12.  อิฐ

  12.1  อิฐคอนกรีตกลวง (Concrete Block)

 • 7.2 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 9.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 15.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

 • 20.0 x 19.5 x 39.5 เซนติเมตร

  12.2  อิฐประดับคัลเซียม ซิลิเคด หรืออิฐปูนทรายขาว (มอก.167 2519)

 • กำลังต้านแรงอัดต่ำสุด

 • ขนาดและการบิดเบี้ยว

  12.3  อิฐประดับ (มอก.168 2546)

 • กำลังต้านแรงอัด

 • การดูดซึมน้ำและสัมประสิทธิ์การอิ่มน้ำ

  12.4  อิฐกลวงประดับ (มอก.169 2519)

 • การดูดซึมน้ำ

 • กำลังต้านแรงอัด

 

13.  ไม้

 • Compression

 • Tension

 • Bending

 • Stress – Strain Curve

 • Specific Gravity

 • Moisture Content

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น