ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในเว็บไซด์ของเราได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อกับเราในอนาคต หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการติดต่อประสานงานกับทางภาควิชาสำหรับร่วมทำงานวิจัยและพัฒนา หรือต้องการรับบริการวิชาการกับทางภาควิชา พันธกิจหลักของเราเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งในเชิงเทคนิค และสามารถนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บัณฑิตของเราจะต้องสามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้

: (02) 889-2138 ต่อ 6396-7
: (02)889-2138 ต่อ 6388

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวการศึกษา

รางวัลเกียรติคุณ

How to Apply

scholarship

Find A Major

Research

0