รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่นและนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่นและนวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2559

 

1

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจา ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ นายณฏั ฐชยั ทรพัยวิ์ไล นายนิธวิฒั น์ เหมธานนท์ และ นายภฤศ มาตรไพจติร์ ได้รับ รางวัล นวัตกรรมคุณภาพเป็นเลิศ พร้อมเงิน รางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรโดยมีรอง ศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา บุญตานนท์ เป็นอาจารยที่ปรึษา และนายธนกฤต แกมวณชิกุล นายวรทิธิ์ จุฑาพฤตกิร และนายเอกวฒัน์ สร้อยเงิน ได้รับรางวัล ผลงานปรญิญานิพนธ์ ดีเด่น พร้อมเงิน รางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบตัร โดยมี อาจารย์ ดร. วศพร เตชะพรีพานิช เป็นอาจารยที่ปรึษา ซึ่งนัก ศึกษาทั้งสองกลุม่ นี้ จะเป็นตัวแทนภาควิชาในระดับ คณะต่อไป

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *