Congratulations

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สมชาย ปฐมศิริ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) “เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของเมืองความสามารถในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ง และขนาดของตลาดแรงงาน กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างกรุงจาร์การ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียและกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย” (The relationship among city characteristics , accessibility of transportation system and size of labor market : a comparison study between Jakarta and Bangkok) ทุนวิจัย 1,000,000 บาท จากเงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต จำนวน 40 คน

และมหาบัณฑิตจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 คน ได้แก่           นายจตุพร อวะภาค

และมหาบัณฑิตจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวเพ็ญพิมุก สุปรียสุนทร

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การศึกษาพฤติกรรมความเค้น ความเครียด และกำลังของดินเหนียวกรุงเทพอ่อนแบบแอนไอโซโทรปิกภายใต้สภาพความเค้นแบบ สามมิติและอัตราส่วนการบีบตัวคายน้ำเกินตัวหลายระดับ ทุนวิจัย 480,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ตระการ ประภัสพงษา

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีการประเมินวัฎจักรแบบคอนซีเควนเซียลสำหรับอาหารและเชื้อเพลิงในประเทศไทยและทวีเอเชีย ทุนวิจัย 471,500 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและ   มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ยโสธร ทรัพย์เสถียร

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “แบบจำลองทางกลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์คานและแผ่นพื้นสี่เหลี่ยมขนาดนาโนโดยคำนึงถึงอิทธิพลที่หน่วยแรงที่ผิว” ทุนวิจัย 460,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

ได้รับทุนสนับสนุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย” ทุนวิจัย 480,000 บาท จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยมหิดล

print

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *