ให้บริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น

– วิเคราะห์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

– ทดสอบความหนาแน่นในสนาม

– การเจาะตัวอย่างคอนกรีต

– การเจาะตัวอย่าง ตัวอย่างแอสฟัลท์คอนกรีต

– ทดสอบดินในสนาม

– การทดสอบดินหรือ Soil Aggregate สำหรับงานก่อสร้าง

– หินกรวด

– ทราย

– ปูนซีเมนต์

– คอนกรีต

– เหล็กโครงสร้าง

– อิฐ

– ไม้

– คุณภาพน้ำ

+ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ให้บริการทดสอบคุณสมบัติด้านวัสดุทางวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี และทดสอบในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น

– วิเคราะห์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง

– ทดสอบความหนาแน่นในสนาม

– การเจาะตัวอย่างคอนกรีต

– การเจาะตัวอย่าง ตัวอย่างแอสฟัลท์คอนกรีต

– ทดสอบดินในสนาม

– การทดสอบดินหรือ Soil Aggregate สำหรับงานก่อสร้าง

– หินกรวด

– ทราย

– ปูนซีเมนต์

– คอนกรีต

– เหล็กโครงสร้าง

– อิฐ

– ไม้

– คุณภาพน้ำ

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น