บริการทางวิชาการ

Mahidol CEEDS, founded in 2008, is a program under a supervision of Mahidol University, Faculty of Engineering and Mahidol University Applied and Technological Service. Mahidol CEEDS distinctive traits are its vocation for technological development and liaison. This vocation has materialized in projects for technological development, in evaluations and in high level training, as well as in the creation of testing program in specific areas, in strategic alliances with the productive sector and in the creation of an organization which provides satisfactory answers to the needs of our clients and users.

Our Services

Mahidol CEEDS also provides routine construction material testing services.

Concrete and Mortar

 • Compressive/Tensile Strength
 • Elastic Modulus
 • In-situ Uniformity (Schmidt Hammer)
 • Corrosion Potential/Resistivity

Steel Products

 • Tensile Strength of Bars/Wires/Plates/Bolts

Soil and Aggregates

 • On-site Coring
 • Gradation – Sieve/Hydrometer Analysis
 • Atterberg Limit
 • Specific Gravity/Unit Weight
 • Compaction
 • California Bearing Ration (CBR)
 • Unconfined/Triaxial Compression Tests
 • Direct Shear Strength
 • Soundness
 • Abrasion Resistance (Los Angeles Test)
 • Absorption/Water Content

Asphalt

 • Penetration/Saybolt Viscosity
 • Ductility
 • Softening Point/Flash Point
 • Loss on Heating/Thin Film Oven
 • Marshall Stability

And many more!  Our equipments follow related ASTM,BS or ISO standards. Please contact us directly for more information or if you have any specific requirements.

+ Mahidol CEEDS

Mahidol CEEDS, founded in 2008, is a program under a supervision of Mahidol University, Faculty of Engineering and Mahidol University Applied and Technological Service. Mahidol CEEDS distinctive traits are its vocation for technological development and liaison. This vocation has materialized in projects for technological development, in evaluations and in high level training, as well as in the creation of testing program in specific areas, in strategic alliances with the productive sector and in the creation of an organization which provides satisfactory answers to the needs of our clients and users.

Our Services

Mahidol CEEDS also provides routine construction material testing services.

Concrete and Mortar

 • Compressive/Tensile Strength
 • Elastic Modulus
 • In-situ Uniformity (Schmidt Hammer)
 • Corrosion Potential/Resistivity

Steel Products

 • Tensile Strength of Bars/Wires/Plates/Bolts

Soil and Aggregates

 • On-site Coring
 • Gradation – Sieve/Hydrometer Analysis
 • Atterberg Limit
 • Specific Gravity/Unit Weight
 • Compaction
 • California Bearing Ration (CBR)
 • Unconfined/Triaxial Compression Tests
 • Direct Shear Strength
 • Soundness
 • Abrasion Resistance (Los Angeles Test)
 • Absorption/Water Content

Asphalt

 • Penetration/Saybolt Viscosity
 • Ductility
 • Softening Point/Flash Point
 • Loss on Heating/Thin Film Oven
 • Marshall Stability

And many more!  Our equipments follow related ASTM,BS or ISO standards. Please contact us directly for more information or if you have any specific requirements.

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการต่างๆ

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบหาค่าขีดจำกัดความข้นเหลวปกติและระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบโต๊ะการไหล

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

ชุดทดสอบปริมาณอากาศในคอนกรีตสด

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาฝึกใช้เครื่องมือสำรวจบริเวณภายในมหาวิทยาลัย

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดกล้องสำรวจแบบต่างๆ และเข็มทิศ

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดเครื่องมือหาพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS)

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบเพนิเทรชันของแอสฟัลต์ซีเมนต์

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดทดสอบกำลังอัดและกำลังดัด

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องผสมคอนกรีตแบบ Drum Mixer

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องจี้คอนกรีต

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดเครื่องมือเจาะเก็บและสำรวจตัวอย่างดิน

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Direct Shear Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Triaxial Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

ชุดทดสอบ Consolidation Test

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของดิน

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

การจำแนกชนิดของดินด้วยสายตา

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการสูญเสียแรงดันในท่อปิด

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น

ชุดทดสอบการไหลพุ่งกระทบฉากกั้น