หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ประธานหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรนานาชาติ)

ประธานหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม

(หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Management Team

Technical Team

อาจารย์พิเศษ / อาจารย์เกษียณ