Dr. Hananto Prakoso

ก.ย.
09

อาจารย์และนักวิชาการอาคันตุกะ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม […]

DETAIL
ต.ค.
15

การบรรยายรายวิชา EGCE 452 Transportation Engineering

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 เข้ารับฟังการบรรยายร […]

DETAIL
ก.ค.
01

นักวิชาการอาคันตุกะ ชาวอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Dr […]

DETAIL