ข่าวและกิจกรรม

เมื่อ 03/07/2018 - 11:24 น.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เปิดรับนักศึกษาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 10 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษา หรือจบ Grade 12 ระบบอเมริกัน หรือ year 13 ระบบอังกฤษ (International High School) ทั้งนี้ รับผู้สมัครต้องศึกษาในแผนการศึกษาแบบวิทย์-คณิต ยกเว้นยกเว้น International High School รับทุกแผนการศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 2.1 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                  มากกว่าหรือเท่ากับ    &nb
เมื่อ 21/05/2018 - 09:34 น.
สิ่งสำคัญที่จะต้องส่งกลับมายังภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของเรา  1.สถานที่ฝึกงาน ตาม link  สถานที่ฝึกงาน ปี 60 2.รายงานทุกสองสัปดาห์ ตาม link นี้ รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์ 60 3.การประเมินผลงานฝึกงาน ตาม link นี้ การประเมินการฝึกงาน ปี 60 (นักศึกษา) อยากให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับการฝึกงานมากยิ่งขึ้น ขอให้นักศึกษาอ่านข้อความด้านล่างนี้  1. กำหนดเป้าหมายของตนเอง           ก่อนจะเริ่มฝึกงาน คุณควรกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไร โดยต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณ มีความเป็นไปได้ที่คุณจะทำให้สำเร็จได้จริง ๆ 2. เข้าพบหัวหน้างานเป็นประจำ           หาโอกาสเข้าพบหัวหน้างานเป็
เมื่อ 04/04/2018 - 15:58 น.
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงาน ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารไร้สาย ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 https://www.youtube.com/watch?v=GPf0fiCthXA&t=99s  
เมื่อ 18/05/2017 - 09:40 น.
ในการเปิดเทอม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม นี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรี เพิ่ม รายวิชา EGID102  New Product Development  เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์   ในรายวิชานี้เปิดรับทุกสาขาวิชา สนใจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ Email:panrasee.rit@mahidol.ac.th
เมื่อ 15/05/2017 - 15:07 น.
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เรา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายวิศวกรรมไฟฟ้าทั้ง 2 สาขา ทั้งไฟฟ้ากำลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร มีนักศึกษา รุ่นพี่ มาแล้วหลายรุ่น วันนี้ adminพี่จง จะพาพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ ไปนั่งคุยกับรุ่นพี่ว่าเรียน วิศวไฟฟ้า มหิดล ที่ทั้งเรียนเก่ง ทำกิจกรรมก็เก่งหลายคน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  ปะว่าแล้วเราไปคุยกันครับ EGEEพี่จง : สวัสดีครับ ขอให้แนะนำตัวหน่อยครับ จู่โจม       : สวัสดีครับ ชื่อ นาย สันติภาพ มาไข่ ชื่อเล่น ชื่อจู่โจมครับ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3จบมาจากโรงเรียน เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายวิทย์ แล้วก็สอบเข้ามหิดล ที่นี่ครับ EGEEพี่จง : ช่วยบอกเหตุผลที่ จู่โจม เลือกวิศวไฟฟ้า มหิดล ที่นี่ด้วยนะครับ จ
เมื่อ 27/04/2017 - 11:09 น.
สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ว่าด้วยการส่งเอกสาร ต่างๆ กลับมาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร ทางภาควิชาฯ จึงจัดทำโปรแกรมการส่งผ่าน google docs. https://docs.google.com/forms/d/1p4fxBu2BVgyDfQEQAXXAo6fDRnwIUazkCG9WNkLtrcY/edit      สถานที่ฝึกงาน https://goo.gl/forms/JmoUo3yGzl8hAVao2    รายงานการฝึกงานทุกสองสัปดาห์   https://docs.google.com/forms/d/1tzK3CweLI4KBUiE8IxFxNI0iyg7bu3RzG7xfeA0U4zs/edit    รายงานการประเมินการฝึกงาน (กลับจากฝึกงานแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูล)
เมื่อ 14/01/2017 - 03:28 น.
ด้วย "กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก" โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสรรเงินทุนจำนวน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    จำนวน  1  ทุน 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน ผู้สมัครขอรับทุน สามารถ Downloa
เมื่อ 14/01/2017 - 03:28 น.
 Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ และวัดจากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย1. PRESENCE (20%) = เนื้อหาการตีพิมพ์, จำนวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งเว็บแบบไดนามิก (วัดด้วย Google2. OPENNESS (15%) = จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในdomainเดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc),MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls)3. IMPACT (50%) = จำนวนexternal links ที่ได้รับ (inlinks) มีการเชื่อมโยงหรืออ