Introduction                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

ทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปีการศึกษา 2559
ด้วย "กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก" โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสรรเงินทุนจำนวน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน - หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    จำนวน  1  ทุน 2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท - หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน ผู้สมัครขอรับทุน สามารถ Downloa
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ประจำปี 2016
 Webometrics Ranking of World Universities จัดขึ้นโดยวัดจากงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ และวัดจากความสามารถในการเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university) ซึ่งจัดอันดับ 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมกราคมและกรกฎาคม ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย1. PRESENCE (20%) = เนื้อหาการตีพิมพ์, จำนวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมด รวมทั้งเว็บแบบไดนามิก (วัดด้วย Google2. OPENNESS (15%) = จำนวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในdomainเดียวกัน ในรูปของ Acrobat (pdf), PostScript (ps), MS Word (doc),MS Powerpoint (ppt), MS Excel (xls)3. IMPACT (50%) = จำนวนexternal links ที่ได้รับ (inlinks) มีการเชื่อมโยงหรืออ

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ