Introduction


                ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในแกนหลักของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 2 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร

News / Activities

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอโครงร่าง "A Bulk-Driven Lowpass Filter for Biopotential Signal"
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลโครงร่าง "A Bulk-Driven Lowpass Filter for Biopotential Signal"Master Program in Electrical Engineering ในพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น.ณ ห้อง R510 ชั้น 5 อาคาร 1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นาย คณิณ ตั้งวชิรา ที่ปรึกษา รศ.ดร. สุรโชค ธนพิทักษ์นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-889-2138 ต่อ 6501 
รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนทุน MEXT ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อป.โท และป.เอก
MEXT University Recommendation Scholarship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นให้นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan MEXT หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Monbukagakusho เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถขอรับทุนได้ในคณะ และสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้   มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุนการศึกษาเต็มจำนวน – ค่าใช้จ่ายรายเดือน – ค่าตั๋วเครื่องบิน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาโท และปริญญาเอก   คุณสมบัติผู้สมัคร: – ผู้สมัครต้องเรียนจบในระดับมัธยม หรือระดับปริญญาตรีในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 16 – 18 ปี – ผู้สมัครที่มีสัญชาติญี่ปุ
วิศวะไฟฟ้า มหิดล จัดกิจกรรมเปิดห้องแลป ต้อนรับน้องๆ ในงาน EGEE MUOpen House 2019
วิศวะไฟฟ้า มหิดล จัดกิจกรรมเปิดห้องแลป ต้อนรับน้องๆ EGEE MUOpen House 2019    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมเปิดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ในงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล (MuOpenHouse 2019) ประจำปี 2562 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 นี้ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาพบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้แก่ -แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และเปิดห้องปฎิบัติการ-เครื่องจักรกลไฟฟ้า(Electrical Machine Lab)-ไฟฟ้าสื่อสาร(Telecommunication Lab)-แนะนำการเรียน อาชีพ สายงานวิศวกรรมไฟฟ้ากับรุ่นพี่วิศวะไฟฟ้า มหิดล-ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ไฟฟ้า-ถามตอบ ข้อสงสัย-ประทับตรา เช็คอิน สแกนQR Codeเพื่อรับรางวัลและประกาศนียบัตร จากทา
เชิญชวน ร่วมงาน เปิดบ้านภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในงาน MU Open House 2019
เชิญชวน ร่วมงาน เปิดบ้านภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในงาน MU Open House 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562 ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้แก่- กิจกรรม Open House แนะนำคณะ/ วิทยาลัย/วิทยาเขตต่างๆของ ม.มหิดล- การเสวนา “มหิดลTCAS” ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ พร้อมชมบูธแนะนำหลักสูตร- กิจกรรม Campus Tour นั่งรถรางชมบรรยากาศในวิทยาเขตศาลายา โดยมีนักศึกษา MU Guide นำชมตลอดเส้นทาง- กิจกรรม MU Festival โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พบกับกิจกรรมดีๆพร้อมตอบคำถามชิงรางวัล และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ณ อาคารศูนย์การเรี

Laboratory

ห้องปฏิบัติการ