บุคลากร - เจ้าหน้าที่

สายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (ภาคพิเศษ)
รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายการจัดการด้วยวิศวกรรมดิจิตอล
อาจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
ผู้ช่วยอาจารย์ (ลาศึกษา)
(ลาศึกษา)

สายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วิศวกร
วิศวกร
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์