แนะนำภาควิชา

Introduction
แนะนำภาควิชา

            ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ศักยภาพ ขีดความสามารถ และความพร้อม เปิดสอนสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลกรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้พอเพียงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

           ปัจจุบันนี้ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้รับรองโดยสภาวิศวกรและสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (enterprise architecture) เพื่อรองรับการผลิตบุคคลากรทั้งในสายวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและสายวิชาชีพในลักษณะของการบรูณาการหลากหลายศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้าสื่อสาร และการบริหารจัดการ

           สำหรับบุคคลากรและห้องปฏิบัติการรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มีคณาจารย์ 22 คน โดยแบ่งเป็นรองศาสตราจารย์ 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน อาจารย์ 7 คน ผู้ช่วยอาจารย์ 1 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 8 คน มีห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้ากว่า 10 ห้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานอุดมศึกษาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ ตามคุณสมบัติของสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค