โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

 

1. การรับนักศึกษา

ในระดับปริญญารี มี 3 ประเภท คือ

1). มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา โดยระบบโควตา

2). มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยรับสมัครผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3). คณะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย

 

2. เกณฑ์การจบการศึกษา

การจัดการศึกษา

ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่1 และภาคการศึกษาที่2  โดยแต่ละภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนอาจจัดได้ตามความจำเป็นของแต่ละคณะ

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิตทวิภาค หรือ 150 หน่วยกิตไตรภาค  ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

การสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี (4ปี) สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

การให้อนุปริญญาหรือปริญญา

1. สอบผ่านรายวิชาและเกณฑ์อื่นๆ ครบตามที่หลักสูตรกำหนด

2. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่ศักดิ์ศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญานั้น

 

3. โปรแกรมการศึกษา

3.1 โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MUGE 101

MUGE 102

MUGE 103

LAEN 103 – 105

LATH 100

SCMA 115

SCPY 110

SCPY 151

EGCO 111

 

 

General Education for Human Development

Social Studies for Human Development

Arts and Science for Human Development

English Level 1-3

Art of Using Thai Language in Communication

Calculus

Physics Laboratory I

General Physics I

Computer Programming

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

 

 

รวม

21(14-15-35)

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MUGE 101

MUGE 102

MUGE 103

LAEN 104 – 106

LATH 100

SCCH 113

SCCH 118

SCMA 165

SCPY 152

EGME 102

EGIE 101

General Education for Human Development

Social Studies for Human Development

Arts and Science for Human Development

English Level 2-4

Art of Using Thai Language in Communication

General Chemistry

Chemistry Laboratory

Ordinary Differential Equations

General Physics II

Engineering Drawing

Basic Engineering Practice

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-5)

2(1-3-3)

 

รวม

21(16-13-37)

 

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGID 200

EGEE 200

EGEE 213

EGEE 214

EGEE 244

EGIE 103

EGME 220

SCPY 120

Engineering Mathematics

Probability and Random Variables

Electric Circuit Analysis

Electric Circuit Analysis Laboratory

Physics of Electronic Devices

Engineering Materials

Engineering Mechanics

Physics Laboratory II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

 

รวม

20(18-6-38)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 201

EGEE 211

EGEE 240

EGEE 241

EGEE 250

EGEE 280

EGEE 281

EGME 230

 

Electrical Engineering Mathematics

Computer Aided Design for Electrical Engineers

Engineering Electronics

Engineering Electronics Laboratory

Electromechanical Energy Conversion

Digital Circuit and Logic Design

Digital Circuit and Logic Design Laboratory

Thermodynamics

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

 

รวม

21(18-6-39)

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 340

EGEE 341

EGEE 350

EGEE 351

EGEE 353

EGEE 355

EGEE 360

EGEE 380

EGID 300

Electronic Circuit Design

Electronic Circuit Design Laboratory

Electrical Power System Analysis

Electrical Machines

Engineering Electromagnetics

Electrical Machines Laboratory

Signals and Systems

Microprocessor

Philosophy, Ethics and Law for Engineers

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(2-3-5)

1(1-0-2)

 

รวม

21(18-9-39)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 330

EGEE 331

EGEE 342

EGEE 352

EGEE 354

EGEE 356

EGEE 361

 

 

Control System

Control System Laboratory

Power Electronics

Electrical System Design

Electrical Power Laboratory

High-Voltage Engineering

Electrical Measurement and Instrumentation

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-2-1)

 

 

รวม

18(15-8-33)

 

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 399

Electrical Engineering Training

1(0-35-10)

 

รวม

1(0-35-10)

 

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 452

EGEE 490

EGEE XXX

 

 

Electrical Power Plant and Substation

Project Topics in Electrical Engineering

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

 

รวม

13(12-3-25)หรือ(11-5-24)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 458

EGEE 491

EGEE XXX

 

Electrical Power System Protection and Relay

Electrical Engineering Project

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

3(0-9-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

12(9-9-21)

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  148 หน่วยกิต


 

 

3.2 โปรแกรมการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MUGE 101

MUGE 102

MUGE 103

LAEN 103 – 105

LATH 100

SCMA 115

SCPY 110

SCPY 151

EGCO 111

 

 

General Education for Human Development

Social Studies for Human Development

Arts and Science for Human Development

English Level 1-3

Art of Using Thai Language in Communication

Calculus

Physics Laboratory I

General Physics I

Computer Programming

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

1(0-2-1)

 

 

รวม

21(14-15-35)

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

MUGE 101

MUGE 102

MUGE 103

LAEN 104 – 106

LATH 100

SCCH 113

SCCH 118

SCMA 165

SCPY 152

EGME 102

EGIE 101

General Education for Human Development

Social Studies for Human Development

Arts and Science for Human Development

English Level 2-4

Art of Using Thai Language in Communication

General Chemistry

Chemistry Laboratory

Ordinary Differential Equations

General Physics II

Engineering Drawing

Basic Engineering Practice

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-5)

2(1-3-3)

 

รวม

21(16-13-37)

 

 

ปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGID 200

EGEE 200

EGEE 213

EGEE 214

EGEE 244

EGIE 103

EGME 220

SCPY 120

Engineering Mathematics

Probability and Random Variables

Electric Circuit Analysis

Electric Circuit Analysis Laboratory

Physics of Electronic Devices

Engineering Materials

Engineering Mechanics

Physics Laboratory II

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

 

รวม

20(18-6-38)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 201

EGEE 211

EGEE 240

EGEE 241

EGEE 250

EGEE 280

EGEE 281

 

Electrical Engineering Mathematics

Computer Aided Design for Electrical Engineers

Engineering Electronics

Engineering Electronics Laboratory

Electromechanical Energy Conversion

Digital Circuit and Logic Design

Digital Circuit and Logic Design Laboratory

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

3(3-0-6)

2(1-2-3)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

2(2-0-4)

 

รวม

18(15-8-33)

 

ปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 320

EGEE 340

EGEE 341

EGEE 353

EGEE 360

EGEE 361

EGEE 380

EGID 300

Principles of Communication Systems

Electronic Circuit Design

Electronic Circuit Design Laboratory

Engineering Electromagnetics

Signals and Systems

Electrical Measurement and Instrumentation

Microprocessor

Philosophy, Ethics and Law for Engineers

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-3-5)

1(1-0-2)

 

รวม

20(18-6-38)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 321

EGEE 322

EGEE 324

EGEE 325

EGEE 326

EGEE 330

EGEE 331

 

 

Communication Network and Transmission Lines

Digital Communication

Telecommunication Laboratory

Optical Communication

Antenna Engineering

Control System

Control System Laboratory

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

(กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

1(0-2-1)

 

 

รวม

18(15-8-33)

 

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 399

Electrical Engineering Training

1(0-35-10)

 

รวม

1(0-35-10)

 

ปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 420

EGEE 427

EGEE XXX

EGEE 490

 

Data Communication and Network

Microwave Engineering

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า

Electrical Engineering Project

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษา

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

1(0-3-1)

3(3-0-6)

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5)

 

รวม

16(15-3-31)หรือ(14-5-30)

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

EGEE 491

EGEE XXX

EGEE XXX

 

Electrical Engineering Project

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเฉพาะเลือกวิศวกรรมไฟฟ้า

วิชาเลือกเสรี

3(0-9-3)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

 

รวม

12(9-9-21)

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  147 หน่วยกิต


 

 

หลักสูตรปริญญาโท