หัวข้อวิจัย - Research Topics

หัวข้องานวิจัยในปัจจุบัน

Microstrip/Patch Antenna

Radio Wave Propagation Path Loss

Semiconductor Device and Simulations

Image Processing

Biomedical Engineering

Biology and Life Sciences

Electromagnetic Pulses and Effects