ทุนการศึกษา ดร.อดิศัย โพธารามิก ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วย "กองทุน ดร.อดิศัย โพธารามิก" โดย มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะให้ทุนช่วยเหลือการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสรรเงินทุนจำนวน 15,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

- หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน

หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร    จำนวน  1  ทุน

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

หลักสูตร วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน  1  ทุน

ผู้สมัครขอรับทุน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.egmufoundation.org และยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560