ในการเปิดเทอม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ในเดือนสิงหาคม นี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิชาเลือกเสรี เพิ่ม

รายวิชา EGID102  New Product Development  เกี่ยวกับการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การบริหารกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างและทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์  

ในรายวิชานี้เปิดรับทุกสาขาวิชา สนใจหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ Email:panrasee.rit@mahidol.ac.th