Home

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ทุน ทุน ทุน…
น่าสนใจมากสำหรับนักศึกษา ME ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป…น้องๆสามารถขอดูรายละเอียดได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครืองกลคร๊าบบบผม!!
Read more.
กิจกรรมของสถาบันโหราศาสตร์สากลและยูเรเนียนแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญมันหยด (ติ๋ง) … “การกระทำเป็นผลจากสิ่งที่เลือกที่จะทำ สิ่งที่เลือกจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังกับคุณค่าที่ถืออยู่ คุณค่าที่ดี (good values) และความคาดหวังที่เหมาะสม (healthy
Read more.
ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตป้ายแดง
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลทุกๆคน นะคะ และอีกหนึ่งความยินดีกับผลงานปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ จากการประกวดผลงานปริญญานิพนธ์และนวัตกรรมคุณภาพที่เป็นเลิศประจำปีการศึกษา 2559 7 ก.ย.2560  
Read more.
ตารางสำหรับนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม มาแล้ว คร๊าบ ตารางของอาจารย์สำหรับนักศึกษาที่จะพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องของการเรียนฝากน้องๆ ME ทุกคนช่วยกันแชร์ด้วย….คร๊าบบบบ โพสต์โดย Mechanical
Read more.

ข้อมูลภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ถือเป็นสาขาวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ โดยในหลักการแล้วนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจะมุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ และพัฒนาการเคลื่อนที่ของสิ่งที่สนใจ โดยสิ่งที่สนใจในที่นี้อาจเป็นสิ่งที่มองเห็น เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ หรืออาจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น พลังงานในรูปแบบต่างๆ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีจำนวน 16 คน โดยจำนวนนี้เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 14 คน และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 2 คน งานวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำภาควิชามีความหลากหลาย เช่น พลังงานหมุนเวียน การควบคุมอัตโนมัติ ยานยนต์ การเผาไหม้ภายใน โครงสร้างอากาศยาน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ชีวกลศาสตร์ วิธีเชิงตัวเลขของกลศาสตร์ของไหล (CFD) ไฟไนต์เอลิเมนต์ หุ่นยนต์ ระบบประมวลภาพ กลศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นต้น …Read more