Home

 

ข่าวสารและกิจกรรม

EGME 405 ธุรกิจและผู้ประกอบการออนไลน์
Read more.
บรรยากาศเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ ME
การสร้างความร่วมมือเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้โจทย์ นวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการเป็นสิ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญ การศึกษาความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับโจทย์งานวิจัยและนวัตกรรม จึงเป็นกิจกรรมดีๆของเช้านี้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศิษาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ
Read more.
โครงการ National University of Singapore – NUS
มาอีกแล้ว สิ่งดีๆสำหรับเด็ก ME ของเรา กับโครงการ National University of Singapore –
Read more.
บรรยากาศตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
วันที่19/7/2560 การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานของ ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ และผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
Read more.

ข้อมูลภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ถือเป็นสาขาวิชาพื้นฐานที่สำคัญต่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรมในด้านต่างๆ โดยในหลักการแล้วนั้นการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลจะมุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย ออกแบบ และพัฒนาการเคลื่อนที่ของสิ่งที่สนใจ โดยสิ่งที่สนใจในที่นี้อาจเป็นสิ่งที่มองเห็น เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ หรืออาจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น พลังงานในรูปแบบต่างๆ

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีจำนวน 16 คน โดยจำนวนนี้เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน 14 คน และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 2 คน งานวิจัยและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจำภาควิชามีความหลากหลาย เช่น พลังงานหมุนเวียน การควบคุมอัตโนมัติ ยานยนต์ การเผาไหม้ภายใน โครงสร้างอากาศยาน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ ชีวกลศาสตร์ วิธีเชิงตัวเลขของกลศาสตร์ของไหล (CFD) ไฟไนต์เอลิเมนต์ หุ่นยนต์ ระบบประมวลภาพ กลศาสตร์เชิงทฤษฎี เป็นต้น …Read more