หลักสูตรปริญญาตรี

                                หลักสูตรในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยหลักสูตรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ใฝ่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีคุณธรรม ทั้งนี้หลักสูตรสอดคล้องกับข้อบังคับของสภาวิศวกร ซึ่งผู้ที่จบไปสามารถไปสอบขอใบประกอบวิชาชีพ (กว.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากสภาวิศวกรได้ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งพัฒนาความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้มีวิชาเลือกทางสาขาวิศวกรรมเครื่องกลในปีที่ 3 และ 4 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในด้านต่างๆ ตามความสนใจของตน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้าง โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล (Engineering Project) ในปีที่ 4

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

      

                                       โครงสร้างของหลักสูตร

-หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             รวม          ๓๐            หน่วยกิต

 

          กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด         จำนวน      ๑๖           หน่วยกิต

           ๑.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์             ๗             หน่วยกิต

           ๒.  กลุ่มวิชาภาษา                                        ๙             หน่วยกิต

 

           กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด             จำนวน      ๑๔           หน่วยกิต

           ๑.  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์            ๕            หน่วยกิต

           ๒.  กลุ่มวิชาภาษา                                       ๓            หน่วยกิต

           ๓.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์              ๖            หน่วยกิต

 

- หมวดวิชาเฉพาะ                                      รวม   ๑๑๒            หน่วยกิต

           ๑.  กลุ่มวิชาแกน                                      ๒๖            หน่วยกิต

           ๒.  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                            ๗๗            หน่วยกิต

           ๓.  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                             ๙              หน่วยกิต

 

- หมวดวิชาเลือกเสรี                                  รวม       ๖             หน่วยกิต 

- การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล               รวม       ๑             หน่วยกิต

 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                         ๑๔๙           หน่วยกิต

แผนผงการเรยน

 

Download แผนการเรียน >>>CLICK<<<  

Download หลักสูตรฉบับย่อ >>>CLICK<<<

 ***รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

แผนการศึกษา

 

ปีที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๑                                                                         หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

มมศท     ๑๐๑      การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์**                                            ๒ (๑-๒-๓)

MUGE   101         General Education for Human Development

มมศท     ๑๐๒      สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์      **                                           ๓ (๒-๒-๕)

MUGE    102         Social Studies for Human Development

มมศท    ๑๐๓       ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์***                                             ๒ (๑-๒-๓)

MUGE    103         Arts and Sciences for Human Development

ศศภอ     ๑๐๓-๑๐๕ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๓*                                                              ๓ (๒-๒-๕)

LAEN      103-105    English Level 1-3

ศศภท     ๑๐๐       ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร***                                          ๓ (๒-๒-๕)

LATH      100         Arts of Using Thai Language in Communication

วทคณ    ๑๑๕       แคลคูลัส                                                                                        ๓ (๓-๐-๖)

SCMA     115         Calculus

วทฟส     ๑๑๐       ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๑                                                                         ๑ (๐-๓-๑)

SCPY     110         Physics Laboratory I

วทฟส     ๑๕๑       ฟิสิกส์ทั่วไป ๑                                                                                ๓ (๓-๐-๖)

SCPY     151         General Physics I

วศคก      ๑๐๒       เขียนแบบวิศวกรรม                                                                        ๓ (๒-๓-๕)

EGME    102         Engineering Drawing

วศอก      ๑๐๑       ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน                                                            ๒ (๑-๓-๓)

EGIE      101         Basic Engineering Practice

                             วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ฯ                         ๑ (๐-๒-๑)

                                (กิจกรรมพลศึกษา/ดนตรี)

                                General Education Elective: Humanities, etc.

                                (Physical Education / Music)

                                                                                             รวม      ๒๑ (๑๔-๑๗-๓๕)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒                                                                             หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

มมศท     ๑๐๑      การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์**                                            ๒ (๑-๒-๓)

MUGE   101         General Education for Human Development

มมศท     ๑๐๒      สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์**                                                 ๓ (๒-๒-๕)

MUGE    102         Social Studies for Human Development

มมศท    ๑๐๓       ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์***                                             ๒ (๑-๒-๓)

MUGE    103         Arts and Sciences for Human Development

ศศภอ     ๑๐๔-๑๐๖ภาษาอังกฤษระดับ ๒-๔ *                                                             ๓ (๒-๒-๕)

LAEN      104-106 English Level 2-4

ศศภท     ๑๐๐       ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร***                                          ๓ (๒-๒-๕)

LATH      100         Arts of Using Thai Language in Communication

วทคม      ๑๑๓       เคมีทั่วไป                                                                                      ๓ (๓-๐-๖)

SCCH    113         General Chemistry

วทคม      ๑๑๘       ปฎิบัติการเคมี                                                                               ๑ (๐-๓-๑)

SCCH    118         Chemistry Laboratory

วทคณ    ๑๖๕       สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

SCMA     165         Ordinary Differential Equations

วทฟส     ๑๕๒       ฟิสิกส์ทั่วไป ๒                                                                                ๓ (๓-๐-๖)

SCPY     152         General Physics II

วศคพ     ๑๑๑       การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                       ๓ (๒-๒-๕)

EGCO    111         Computer Programming

 

                                                                                             รวม       ๒๑ (๑๖-๑๑-๓๗)

*รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๘) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา  

**เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น

***เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๒ เท่านั้น

 


 

ปีที่ ๒

ภาคการศึกษาที่ ๑                                                                          หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๑๒๑       กลศาสตร์วิศวกรรม ๑                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

EGME    121         Engineering Mechanics I

วศคก      ๒๐๙       การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและวิศวกรรม                    ๒ (๑-๓-๓)

EGME    209         Computer Aided Design and Engineering

วศคร      ๒๐๐       คณิตศาสตร์วิศวกรรม                                                                  ๓ (๓-๐-๖)

EGID      200         Engineering Mathematics

วศฟฟ     ๒๑๗       วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                                                                ๓ (๓-๐-๖)

EGEE     217         Fundamental of Electrical Engineering

วศฟฟ     ๒๑๘       ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น                                                 ๑ (๐-๓-๑)

EGEE     218         Fundamental of Electrical Engineering Laboratory

วศอก      ๑๐๓       วัสดุวิศวกรรม                                                                               ๓ (๓-๐-๖)

EGIE      103         Engineering Materials

วศอก      ๒๐๔       กรรมวิธีการผลิต                                                                           ๓ (๓-๐-๖)

EGIE      204         Manufacturing Processes

วศอก      ๒๖๑       ความน่าจะเป็นและสถิติ                                                                ๓ (๓-๐-๖)

EGIE      261         Probability and Statistics

วทฟส     ๑๒๐       ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๒                                                                         ๑ (๐-๓-๑)

SCPY     120         Physics Laboratory II

 

                                                                                               รวม                  ๒๒ (๑๙-๙-๔๑)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒                                                           หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๒๐๔       คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรเครื่องกล                                            ๓ (๓-๐-๖)

EGME    204         Mathematics for Mechanical Engineers

วศคก      ๒๑๓       กลศาสตร์ของวัสดุ ๑                                                                  ๓ (๓-๐-๖)

EGME    213         Mechanics of Materials I

วศคก      ๒๒๑       กลศาสตร์วิศวกรรม ๒                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

EGME    221         Engineering Mechanics II

วศคก      ๒๓๑       อุณหพลศาสตร์ ๑                                                                       ๓ (๓-๐-๖)

EGME    231         Thermodynamics I

วศคก      ๒๕๒       วิศวกรรมยานยนต์ ๑                                                                   ๓ (๒-๓-๕)

EGME    252         Automotive Engineering I

                             วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา)          ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๒-๕)

                             General Education Electives (Language)

                             วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์)         ๓ (๓-๐-๖)

                             General Education Electives (Humanities, etc.)

                                                                    รวม           ๒๑ (๒๐-๓-๔๑) หรือ ๒๑ (๑๙-๕-๔๐)

 

ปีที่ ๓

ภาคการศึกษาที่ ๑                                                                          หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๒๐๖       ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร                                               ๓ (๓-๐-๖)

EGME    206         Numerical Methods for Engineers

วศคก      ๒๓๔       กลศาสตร์ของไหล ๑                                                                   ๓ (๓-๐-๖)

EGME    234         Fluid Mechanics I

วศคก      ๓๒๔       กลศาสตร์เครื่องจักรกล                                                                ๓ (๓-๐-๖)

EGME    324         Mechanics of Machinery

วศคก      ๓๖๓       การควบคุมอัตโนมัติ                                                                     ๓ (๓-๐-๖)

EGME    363         Automatic Control

วศคก      ๓๓๒       อุณหพลศาสตร์ ๒                                                                        ๓ (๓-๐-๖)

EGME    332         Thermodynamics II

วศคร      ๓๐๐       ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายสำหรับวิศวกร                           ๑ (๑-๐-๒)

EGID      300         Philosophy, Ethics and Laws for Engineers

วศคก      ๓๗๑       ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๑                                                     ๑ (๐-๓-๑)

EGME    371         Mechanical Engineering Laboratory I

                             วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล               ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๓-๕)

                             Mechanical Engineering Elective                             

                                                                                           รวม ๒๐ (๑๙-๓-๓๙) หรือ ๒๐ (๑๘-๖-๓๘)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒                                                                          หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๓๒๓       การออกแบบเครื่องกล ๑                                                                ๓ (๓-๐-๖)

EGME    323         Mechanical Design I

วศคก      ๓๓๔       การถ่ายเทความร้อน                                                                      ๓ (๓-๐-๖)

EGME    334         Heat Transfer

วศคก      ๓๕๒       เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน                                                               ๓ (๓-๐-๖)

EGME    352         Internal Combustion Engines

วศคก      ๓๗๒       ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ๒                                                       ๑ (๐-๓-๑)

EGME    372         Mechanical Engineering Laboratory II

วศอก   ๓๓๕          การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ                                                 ๓ (๓-๐-๖)  

EGIE      335         Cost Analysis and Budgeting

                              วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล                    ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๓-๕)

                              Mechanical Engineering Elective

                                                                                        รวม ๑๖ (๑๕-๓-๓๑) หรือ ๑๖ (๑๔-๖-๓๐)

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน                                                                      หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๓๐๓       การฝึกงานทางวิศวกรรมเครื่องกล                                                 ๑ (๐-๓๕-๑๐)

EGME    303         Mechanical Engineering Training 

 

 

ปีที่ ๔

ภาคการศึกษาที่ ๑                                                                          หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๔๒๑       การออกแบบเครื่องกล ๒                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

EGME    421         Mechanical Design II

วศคก      ๔๒๒       การสั่นสะเทือนเชิงกล                                                                     ๓ (๓-๐-๖)

EGME    422         Mechanical Vibration

วศคก      ๔๔๒       การปรับอากาศ                                                                               ๓ (๓-๐-๖)

EGME    442         Air Conditioning

วศคก      ๔๙๕       สัมมนาโครงงาน                                                                              ๑ (๐-๓-๑)

EGME    495         Project Seminars

วศคก      ๔๕๑       วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง                                                                 ๓ (๓-๐-๖)

EGME    451         Power Plant Engineering

            วิชาเลือกเสรี                                                           ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๓-๕)                             

   Free Elective

                                                                        รวม ๑๖ (๑๕-๓-๓๑) หรือ ๑๖ (๑๔-๖-๓๐)

 

ภาคการศึกษาที่ ๒                                                                          หน่วยกิต(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)

วศคก      ๔๙๙       โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล                                                              ๒ (๐-๖-๒)

EGME    499         Mechanical Engineering Projects

วศอก      ๓๓๓      เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                                      ๓ (๓-๐-๖)

EGIE 333             Engineering Economy      

                             วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล                       ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๓-๕)

                             Mechanical Engineering Elective

                             วิชาเลือกเสรี                                                             ๓ (๓-๐-๖) หรือ ๓ (๒-๓-๕)

                              Free Elective

                                                                                  รวม     ๑๑ (๙-๖-๒๐) หรือ ๑๑ (๗-๑๒-๑๘)

                                                                               

 

                                                     รวมทั้งสิ้น     ๑๔๙ หน่วยกิต


รายชื่อวิชาเลือก