Download File

Keynote Speakers

กําหนดการสําคัญ

หมดเขตรับบทความ (Full Paper) ส่งบทความ

27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หากต้องการส่งบทความหลังกำหนดวันหมดเขตรับบทความข้างต้น ให้แจ้งความประสงค์ที่
eecon42@mahidol.ac.th

“บทความ EECON สามารถนำไปขอตำแหน่งวิชาการระดับผศ.ได้

(ทั้งนี้ขึ้นกับเกณฑ์ของแต่ละสถาบันด้วย)”

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

24 สิงหาคม พ.ศ. 2562

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Camera Ready)

20 กันยายน พ.ศ. 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนของผู้นำเสนอบทความ

20 กันยายน พ.ศ. 2562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า

11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การนำเสนอบทความ

30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดประชุม

Welcome to EECON-42

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON) เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ เสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้านี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสามัญ ผู้แทนจากสถาบันกรรมการสมทบ และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมจากสถาบันที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในแต่ละปี การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าได้จัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

ในปีพ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยในแขนงต่าง ๆ และเกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการศึกษา
  • เพื่อสร้างความสำคัญของงานวิจัยโดยการรวบรวมผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาให้กับหน่วยงานภาคเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างนวตกรรมใหม่ๆ
  • เพื่อให้คณาจารย์  นักวิจัย  นักวิชาการ  และนักศึกษา  รวมทั้งบุคคลที่สนใจได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน  และร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

** หมายเหตุ **

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรม “การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD)” รหัสกิจกรรม 301-03-2025-00/6210-001 คะแนนที่ได้รับ 17 PDU สำหรับท่านที่ต้องการชั่วโมง CPD ให้แจ้งความจำนงที่จุดลงทะเบียน และจะต้องร่วมงานในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม และ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ติดต่อเรา

  • ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาคารอำนวยการ 1 ชั้น 5
  • 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  • โทรศัพท์ 02-889-2138 ต่อ 6501-3
  • โทรสาร 02-889-2138 ต่อ 6529
  • Hot Line: 087-7601799
  • อีเมล์: eecon42@mahidol.ac.th
รายนามผู้สนับสนุน
Exhibitors