กำหนดการการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม EECON

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562                                           
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562                       

มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562                           

มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562                       

มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562                

เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

คณะกรรมการจัดการประชุม

ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.เดชา วิไลรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.พินิจ เทพสาธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยสยาม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ