สาขาของบทความ

  • ไฟฟ้ากําลัง (PW)
  • การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS)
  • อิเล็กทรอนิกส์กําลัง (PE)
  • โฟโตนิกส์ (PH)
  • ไฟฟ้าสื่อสาร (CM)
  • วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE)
  • ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT)
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP)
  • อิเล็กทรอนิกส์ (EL)
  • งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)

โปสเตอร์