การลงทะเบียน

การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 ได้ให้แบ่งการลงทะเบียนออกเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษา และกลุ่มอาจารย์และบุคคลทั่วไป โดยแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EEAAT (สมัครสมาชิกคลิกที่นี่)

*** กรณีผู้นำเสนอบทความ ให้ชำระเงินและลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการไม่เกินวันที่ 20 กันยายน 2562 มิฉะนั้น บทความอาจถูกคัดออกจากการประชุมวิชาการ ***

1. การลงทะเบียน กรอกข้อมูลผ่านระบบ

https://www.eeaat-conf.com/eecon42/conference_regis.php

(ผู้ร่วมงาน 1 คน/ 1 การลงทะเบียน ผู้ติดตาม หรือ co-author(s) ต้องลงทะเบียนเพิ่ม)

2. ชำระเงินโดยการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเข้าบัญชี“เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 333-279192-7 สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล

3. เขียนชื่อผู้ลงทะเบียนพร้อมเลขที่บทความ หรือ Paper ID. (กรณีเป็นผู้นำเสนอบทความ) ในหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in Slip) สแกนใบรับชำระเงิน (Pay-in slip) เป็นไฟล์ (jpeg หรือ pdf file) และ upload เข้าระบบในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

4. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยืนยันผลการลงทะเบียน (Confirmed)จากเจ้าภาพ

5. ใบเสร็จรับเงินจะได้รับ ณ จุดลงทะเบียนในวันจัดงานประชุม

6. ผู้ประสงค์จะจองห้องพักที่โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ เขาใหญ่ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและส่งไปยังโรงแรม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าลงทะเบียน

 นิสิต/นักศึกษา สมาชิก EEAATนิสิต/นักศึกษา ไม่เป็นสมาชิก EEAATอาจารย์/บุคคลทั่วไป สมาชิก EEAATอาจารย์/บุคคลทั่วไป ไม่เป็นสมาชิก EEAAT
ลงทะเบียนล่วงหน้า2,000 บาท3,000บาท4,000 บาท5,000 บาท
ลงทะเบียนปกติ3,000 บาท4,000บาท5,000 บาท6,000 บาท

ผู้ที่ลงทะเบียน จะได้รับ Conference Souvenir Kit ประกอบด้วย กระเป๋า, Proceedings in Flash Drive, เอกสารรวมบทคัดย่อ, บัตรรับประทานอาหารทุกมื้อ และเสื้อที่ระลึก

หมายเหตุ ผู้ที่ลงทะเบียนหลังกำหนด (ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562) อาจจะไม่ได้รับ Conference Souvenir Kit บางรายการเนื่องจากมีจำนวนจำกัด