0
0
0
s2smodern
powered by social2s

หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ)
1. นางสาวสิริกร พิกุลแก้ว
2. นายศิรประกฤษฎิ์ ลิ้มตระกูลธงชัย
3. นายศุภกฤต ปัญญาดี
4. นางสาวกัญญาอร ฤทัยเจตน์เจริญ
5. นายธนกฤต ฟ้าทวีพร
6. นางสาวศลิษา สถิรแพทย์
7. นางสาวณิชกานต์ สุขุมจิตพิทโยทัย
8. นายเพื่อภูมิ อภิวัฒนาวงศ์
9. นางสาวกนกธร ศานตินนท์เศรษฐ์
10. นางสาวศุภรดา ภัทรพงษาธิต
11. นายศมพู อัสสเมทางกูร
12. นายภู ครูทรงธรรม
13. นายกรวิชญ์ เทพศิลปวิสุทธิ์
14. นางสาวสาวินี ไคร้โท้ง
15. นางสาวญาณิศา สมการ
16. นางสาวชุติมาศ พัฒนพงศ์พรชัย
17. นางสาวสรรพาสิริ ลีละสุลีธรรม
18. นางสาวปริณดา สุริยาวรกุล
19. นายอัครวินท์ มนตรีอมรเชฐ
20. นายเนติ ลิมป์หิรัณย์
21. นางสาวพิชญ์ภวิณฑ์ พัฒนโพธิ์
22. นายธนโชติ ถาวรมงคล
23. นางสาวชนิดาภา นรากรไพจิตร์
24. นางสาวสุจิรา มูลมิรัตน์
25. นางสาวสิตา ส่งสิริฤทธิกุล
26. นางสาวพิชชาภา ลอยชัยภูมิ
27. นางสาวพรชิตา ประเสริฐศิลป์
28. นางสาวปวีณ์กร ศุภธีระนนท์
29. นางสาวปทิตตา กิตติมงคลสุข
30. นายภวัต กาญจนดุษฎี
31. นางสาวกัญญาพัชร ทองทา
32. นางสาวพิมพ์ฉัตร ยอดอุดม
33. นางสาวธัญยธรณ์ กิติวรรณประสาร
34. นางสาวธฤษวรรณ ธงชัย
35. นางสาวมนัญชยา คงเกรียงไกร
36. นางสาวพิชามญชุ์ พัฒนาอนุกูล
37. นางสาวญาณิศา ถาวรสุภเจริญ
38. นายอิงครัต วงษ์ประเสริฐ
39. นายกรวิชญ์ โชตยาภา
40. นางสาวบัณฑิตา ตวงสุวรรณ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มารายงานตัวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งมีรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ หรือ กรณีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ได้ทันตามกำหนดการที่แจ้ง เช่น อยู่ต่างประเทศ ให้รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ผ่านทางสื่อโซเซียลมีเดีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละสาขาวิชา

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

09.00 – 10.00 น.   สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) รายงานตัว พร้อมชำระเงินค่าสอบสัมภาษณ์ (200 บาท) ห้อง 6373 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10.00 – 12.00 น.   เข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตร และเดินชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13.00 – 16.00 น.   แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรายงานตัว และเข้าสอบสัมภาษณ์ ห้อง R-6459 , R-6460 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคาร 3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-4414255

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ระบบรับตรงโดยคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

0
0
0
s2smodern
powered by social2s