การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์(4ร้าน)

ด้วยกองทุนสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล มีประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ร้าน ดังนี้

  1. ร้านกาแฟสด เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ อาคาร 1 จำนวน 1 ราย
  2. ร้านอาหารฟาสฟูดส์ จำนวน 1 ราย
  3. ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ราย
  4. ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราย

ซึ่งประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 - 10 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารรายละเอียด