รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(อาจารย์วิศวกรรมเคมี)

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา (อาจารย์)

รับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.eg.mahidol.ac.th/office/hr/ (หัวข้อแบบฟอร์ม) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" ไปที่ งานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕/๒๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๒ ๘๘๙ ๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๔-๗๖

เอกสารรายละเอียด

ใบสมัคร