รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน :1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต)
 • เปิดรับสมัคร : 2 สิงหาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร : 25 สิงหาคม 2560
 • ระดับการศึกษา : เทียบเท่าปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 0
 • อายุไม่เกิน : 30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 •  
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (หากมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ด้นการศึกษาหลังปริญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2.มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  3.มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
  4.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Excel/MS Word
  5.มีความเข้าใจในกฏหมายระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  6.มีบุคคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ในภาวะกดดันหรือมีปริมาณงานมากได้
  7.เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  8.มีความรู้ความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟังอ่าน อยู่ในเกณฑ์ดีมากและมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
  TOFEL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า 29
  TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 390
  TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 90
  TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
  MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า36
 •  
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.ปฏิบัติงานต่างๆของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เช่น งานการศึกษา,งานสารบรรณ,การเงินและบัญชี,พัสดุ เป็นต้น
  2.ปฎิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น ร่างตอบโต้หนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการดูแลห้องประชุม บันทึกและทำรายงานการประชุม
  3.ปฎิบัติงานด้านการติดต่อ นัดหมาย และประสานงานต่างๆได้
  4.ปฏิบัติงานด้านการจัดทำหลักสูตรให้ตรงตามมาตราฐานคุณวุฒิคณะกรรมการอุดมศึกษา
  5.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู็ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  -สอบเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  -สอบความรู็ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ข่าวสารปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การคิดวิเคราะห์  เป็นต้น
  -สอบปฏิบัติการแปลบทความภาษาอังกฤษการใช้โปรแกรมในการทำงานเอกสาร(Excel,Word)
  การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  -สอบสัมภาษณ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ๑๙,๕๐๐ บาท

สมัครงานออนไลน์

ประกาศรับสมัครงาน