รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : อาจารย์
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • เปิดรับสมัคร : 2 สิงหาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2560
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ : 3
 •  
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  2.มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการและ/หรือได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
  3.มีประสบการในการบริการวิชาการ หรือขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกประเทศ
  4.มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 6
  TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 79
  TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 550
  TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 213
  MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80
 •  
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.สอนวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลโดยสอนวิชาบรรยายไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต/ภาคการศึกษาและมีภาระการสอนไม่น้อยกว่า 150 หน่วยชั่วโมง/ภาคการศึกษา
  2.ควบคุมการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 เรื่องหรือมากกว่า/ปี
  3.ให้คำแนะนำปรึกษาโครงการวิจัยต่างๆและเป็นที่ปรึกษาในทุกระดับ
  4.มีทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอย่างน้อย 1 ทุนต่อปีและหรือให้การบริการทางวิชาการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอย่างต่อเนื่อง
  5.ปฏิบัติงานตามหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ๓๑,๕๐๐ บาท

สมัครงานออนไลน์

ประกาศรับสมัคร