ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) ครั้งที่3

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : อาจารย์ (ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2)
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 • เปิดรับสมัคร : 1 ธันวาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร : 31 มีนาคม 2561
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยโดยมีผลงานในการตีพิมพ์ในระดับดี 3 ย้อนหลังมีผลงานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เรื่อง
 •  
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  2.มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
     2.1  Energy conversion/Energy storage หรือ
     2.2  Advanced Materials หรือ 
     2.3  Catalytic Reaction Engineering
  3. มีความสามารถในการปฎิบัติการสอนได้ดี
  4. มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยโดยมีผลงานในการตีพิมพ์ในระดับดี 3 ย้อนหลังมีผลงานมากกว่าหรือเท่ากับ 5 เรื่อง
  5. สามารถและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 6
  TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 79
  TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 550
  TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 213
  MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80
 •  
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.สอนวิชาทางด้าน Chemical Engineering Economics and Cost Estimation หรือ Chemical Engineering Mathematics หรือ Process Equipment Design
  2.ทำงานวิจัยด้าน Equipment Design หรือ Advanced Material หรือ Catalytic Reaction ด้านพลังงาน
  3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก : 1.สอบปฎิบัติโดยการสอบสอนหน้าชั้นเรียน   2.สอบสัภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ๓๑,๕๐๐ บาท

สมัครงานออนไลน์

ประกาศขยายเวลารับสมัครครั้งที่3