ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา(ภาควิชาอุตสาหการ)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : อาจารย์
 • จำนวน : 1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • เปิดรับสมัคร : 3 พฤศจิกายน 2560
 • ปิดรับสมัคร : 30 มีนาคม 2561
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพในรอบ 3 ปีย้อนหลัง
 •  
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1.ได้รับคุณวุฒิอย่างน้อยปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.รับรองโดยได้รับคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ เน้นด้านการผลิต (Manufacturing) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.รับรองและได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือ ส.อ.ก.และสภาวิศวกรรับรอง
  2.มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
  3.มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4.มีผลงานตีพิมพ์ในวรสารที่มีคุณภาพในรอบ 3 ปีย้อนหลัง
  5.สามารถปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  6.สามารถปฎิบัติงานได้ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  7.มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  8.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี โดยมีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่มีระยเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  LELTS(Academic Module) คะแนนไม่ต่ำกว่า 6
  TOFEL IBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 79
  TOFEL ITP คะแนนไม่ต่ำกว่า 550
  TOFEL CBT คะแนนไม่ต่ำกว่า 213
  MU GRAD Test คะแนนไม่ต่ำกว่า 80
 •  
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1.งานการเรียนการสอนของหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  2.งานวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  3.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (ตั้งแต่การออกแบบจนเป็นผลิตภัณฑ์)
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ๓๑,๕๐๐ บาท

สมัครงานออนไลน์

ประกาศรับสมัคร