รับสมัครร้านค้าภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ร้าน

ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้า ประกอบการร้านค้าประเภทต่างๆ บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบริการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกที่หลากหลาย แก่บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.ประเภทร้าน
     1.1 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1 ราย
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 ต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันที่ยื่นใบสมัครตามประกาศนี้
     2.2 ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
     2.3 ต้องไม่เคยถูกลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องประกอบการร้านค้า
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
      3.1 สอบถามรายละเอียด / ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ นางสาวพรทิพย์ เล็กเจริญ งานทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-2138 ต่อ 6076 นับตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.
      3.2 เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
           3.2.1 ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
           3.2.2 รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
           3.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด
           3.2.4 แบบรูปแสดงการจัดแต่งร้านอย่างชัดเจน
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
     4.1 ความหลากหลายของสินค้า และราคาที่เหมาะสม 20 คะแนน
     4.2 ประสบการณ์การจำหน่าย / บริการ 10 คะแนน
     4.3 การจัดรูปแบบร้าน 10 คะแนน
     4.4 อัตราค่าเช่ารายเดือนที่เสนอ 10 คะแนน
     4.5 รสชาติอาหาร/รูปแบบชิ้นงาน 50 คะแนน
(การชิมโดยคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการกำหนด)
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือก วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยติดประกาศรายชื่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6. วันสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือก ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
7. วันประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วันหลังจากวันเข้ารับการสัมภาษณ์
8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ประกอบการ จะต้องชำระค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ตามรายการที่คณะกรรมการสวัสดิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
9. ผู้สมัครไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆในการสมัคร เว้นแต่เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการแล้วจะต้องชำระค่าใช้จ่ายดังนี้
     9.1 ค่าเช่าพื้นที่ 1 เดือนแรก (เดือนแรกที่เข้าประกอบการ)
     9.2 ค่าประกันความเสียหาย จำนวนเงิน 2 เท่าของค่าบำรุงพื้นที่รายเดือน (คณะกรรมการสวัสดิการฯจะคืนเงินค่าประกันความเสียหาย หลังจากยกเลิกสัญญาประกอบการ หากไม่มีการเสียหายหรือค้างชำระค่าใช้จ่ายใดๆ)
     9.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
10. การดำเนินการหลังจากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ
     10.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่
     10.2 ติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา และมิเตอร์ไฟฟ้า ตามจุดที่คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
     10.3 ต้องเข้าประกอบการตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
     10.4 ต้องแจ้งรายชื่อลูกจ้าง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองแพทย์ที่ตรวจจากโรงพยาบาลรัฐบาล โดยรับรองผลการตรวจโรคดังต่อไปนี้
           1) X – RAY ปอด
           2) เจาะเลือดเพื่อตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ B
           3) ตรวจอุจจาระทั่วไปและหาเชื้อไทฟอยด์ตามรายการที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครฯ
      10.5 ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้บัญญัติไว้แล้วในปัจจุบันและจะพึงมีในอนาคตทุกประการ
11. ระยะข้อตกลงประกอบการ จำนวน 1 ปี
12. ระหว่างการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายอาหารระหว่างสัญญาการจำหน่ายนั้น ผู้ประกอบการยินดีที่จะเคลื่อนย้ายร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จำหน่ายอาหารเสร็จสิ้น
13. คณะกรรมการสวัสดิการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการ จากผู้สมัครรายใดก็ได้ตามความเหมาะสม

ปรกาศ

ใบสมัคร-ใบเสนอราคา