ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ผู้มีรายชื่อตามประกาศจะต้องเข้ามารายานตัวภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ