MU EcoLab อบรมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน

1 Biogas Training 081116

         เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (MU EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดำเนินการโดย บริษัท ไบร์ท เมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมในหัวข้อก๊าซชีวภาพ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ประจำปี 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 4 ปี และมีผู้เข้าอบรมจากภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ตั้งแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,300 คน

2 Biogas Training 081116 3 Biogas Training 081116